Huvudmeny

Ansökan om anstånd och studieuppehåll

Om det finns särskilda skäl, får högskolan i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna eller får fortsätta sina studier efter studieuppehåll (HF 7:33). Vad som kan vara särskilda skäl för anstånd/studieuppehåll liksom för vilken tid anstånd kan medges föreskrivs i HSVFS 1999:1

Särskilda skäl kan vara

 • Sociala skäl.
 • Medicinska skäl. Skall dokumenteras med läkarintyg.
 • Vård av barn. Dokumenteras genom barnets personbevis.
 • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring.
 • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.
 • Studentfackliga uppdrag.

För anstånd gäller även

 • Uppskjuten ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning (SFS 1974:981). Dokumenteras genom beslut av arbetsgivaren att denne ej medger begärd ledighet.)
 • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Anstånd

Du som blivit antagen till en utbildning men inte kan ta din plats i anspråk kan ansöka om anstånd. Detta ska ske skriftligen. Skrivelsen tillsammans med intyg som styrker dina skäl skall skickas till Antagningen vid Högskolan i Borås. Adress till högskolan hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om anstånd med studiestarten (sidan Blanketter).

 • På Högskolan i Borås beviljas i första hand anstånd med studiestarten för studier inom utbildningsprogram.
 • Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen
 • Den som medgivits anstånd skall meddela sin avsikt att påbörja studierna genom en ny anmälan på antagning.se senast sista anmälningsdag för utbildningen. Kopia på anståndsbeslutet skall, senast sista anmälningsdag, laddas upp på "Mina sidor" på Antagning.se eller skickas till Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm.

För mer information, kontakta antagningsenheten.

Studieuppehåll

Du som redan studerar på högskolan och vill göra uppehåll, ansöker om studieuppehåll för att behålla din plats på utbildningen. Detta ska ske skriftligen. Skrivelsen tillsammans med intyg som styrker dina skäl skall skickas till Studentcentrum vid Högskolan i Borås. Adress hittar du på blanketten. Blankett för ansökan om studieuppehåll (sidan Blanketter)

 • Beslut om studieuppehåll fattas av respektive institution.
 • Ett beslut om studieuppehåll ska normalt gälla till nästa start för kursmomentet ifråga (på kurs till nästa termin som kursen startar) och ska innehålla besked om hur och när återupptagande sker.
 • Efter studieuppehåll ska studenten meddela sin avsikt att återuppta studierna till institutionen enligt beslut om återkomst.

Blankett för anmälan om återkomst efter studieuppehåll (sidan Blanketter)