Huvudmeny

Behörighet

För att studera på högskola eller universitet måste du uppfylla behörighetskraven. Tillträde till högskoleutbildning regleras i Högskolelagen och Högskoleförordningen

För att studera på högskola eller universitet måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla utbildningar och fastställs i Högskoleförordningen. Den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att ha förutsättning att klara av studierna. Förutom kravet på grundläggande behörighet för högskoleutbildning har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller. 

Gymnasial utbildning

Utbildningssystemet har ändrats en del genom åren därför skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. Det som också varierar är hur betygen räknas.

Läs mer på antagning.se om vad som krävs och hur betygen räknas utifrån din studiebakgrund.

Motsvarandebedömning/Undantag


Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan även bedömas ha reell kompetens.

Motsvarandebedömning gymnasiala krav

Den sökande kan uppfylla kraven för behörighet genom motsvarande kunskaper.

Universitets- och högskolerådet har i föreskrifter fastställt vilka ämnen med årskurs från linje, etapp samt program med vissa kurser som motsvarar de kurser som kan krävas för särskild behörighet.

Sökande kan också på annat sätt ha motsvarande kunskaper.

I tabellen för behörighetsbedömning framgår vad som bedöms motsvara viss kurs som kan krävas för särskild behörighet.

Sökande kan också genom annan utbildning eller verksamhet än de som finns förtecknade anses ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande som uppfyller behörighetskraven genom motsvarande kunskaper placeras i grupp BII, detta gäller endast sökande med motsvarandebedömning förvärvad genom kompletterande studier t ex basår. Motsvarande kunskaper som förvärvats genom särskilda kurser inom ett gymnasieprogram ger placering i BI. 

Universitets/ högskoleutbildning

Till kurser och program på grundnivå söker du på dina gymnasiemeriter eller motsvarande. Till program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.
Läs mer på antagning.se om vad som gäller. (extern länk)