Huvudmeny
Till sen anmälan

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

Kursen behandlar skolbibliotekets litterära barn- och ungdomsfält och fältets olika aktörer. Litteraturförmedlingens betydelse för elevers läsning är en central del i kursen. I kursen diskuteras olika förmedlingsaktiviteter som bokprat, läsecirklar, bokattacker, bokbloggar i relation till olika målgrupper och kontexter. Dessutom behandlas centrala teoretiska begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskning och diskussioner förs om den samtida litteraturens genrer och indelningsgrunder. Deltagarnas erfarenheter och problemställningar kring litteraturförmedling i skolbiblioteksverksamhet utgör en del av kursens innehåll. Som ett led i kursen ska studenterna planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsprojekt i litteraturförmedling.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs och vänder sig till yrkesverksamma skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller fåtal träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.)
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: C3FLL1 (1)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-05-30

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för hur litteraturförmedling kan utformas i skolsammanhang i relation till målgrupp och kontext.
1.2 Beskriva genrer inom barn- och ungdomslitteraturforskning i relation till valda teoretiska begrepp.

Färdighet och förmåga
2.1 Med utgångspunkt i egensökt forskning om litteraturförmedlingens praktik och den egna verksamheten planera, genomföra och utvärdera en förmedlingsaktivitet.
2.2 Presentera sin planerade, genomförda och utvärderade förmedlingsaktivitet.
2.3 Utvärdera andras planerade, genomförda och utvärderade förmedlingsaktiviteter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Reflektera över hur förmedlingsaktiviteter kan utformas utifrån teoretiska begrepp, den samtida litteraturens genrer och indelningsgrunder.

Innehåll

Kursen behandlar skolbibliotekets litterära barn- och ungdomsfält och fältets olika aktörer. Litteraturförmedlingens betydelse för elevers läsning är en central del i kursen. I kursen diskuteras olika förmedlingsaktiviteter som bokprat, läsecirklar, bokattacker, bokbloggar i relation till olika målgrupper och kontexter. Dessutom behandlas centrala teoretiska begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskning och diskussioner förs om den samtida litteraturens genrer och indelningsgrunder. Deltagarnas erfarenheter och problemställningar kring litteraturförmedling i skolbiblioteksverksamhet utgör en del av kursens innehåll. Som ett led i kursen ska studenterna planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsprojekt i litteraturförmedling.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Presentation: Litteraturreflektion
Lärandemål: 1.1, 1.2 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG

- Skriftlig inlämningsuppgift: Förmedlingsaktivitet
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 4.5
Betygsskala: UG

- Seminarium: Muntlig presentation av skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: UG

För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga moment.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Andersson, J. (2015). Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. I kulturrådets skriftserie 2015:3. Stockholm: Kulturrådet (valda delar, ca 70 s) [Tillgänglig elektroniskt]

Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande: en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Stockholm: Kungliga Biblioteket (valda delar, ca 70 s) [Tillgänglig elektroniskt]

Jönsson, M. & Öhman, A. (red.) (2015). Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca 200 s.)

Kåreland, L. (2015). Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (valda delar, 170 s.)

Schmidt, C. (2016). Fakirerna och vi: en studie om bokprat som läsfrämjande insats. Landskrona: Kultur Skåne. (valda delar, 35 s. [Tillgänglig elektroniskt]

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (red.) (2015). Svensk forskning om läsning och läsundervisning. (1. uppl.) Lund: Gleerups Utbildning. (valda delar, ca 100 s.)

Totalt antal sidor: 645 s
Egensökt litteratur: ca 100 sidor.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs och vänder sig till yrkesverksamma skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Kontakt


Kursansvarig Maria Ringbo
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen