Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Svenska som andraspråk, 46-60 hp

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-32601
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 30
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
Kursen fokuserar på hur ett andraspråk lärs in, vilket belyses genom forskning om andraspråkets utveckling och variation samt om de yttre och inre faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Kognitiva processer, inlärningsstrategier och inlärningsgångar studeras samtidigt som inflödets, interaktionens och undervisningens inverkan diskuteras. Autentiskt inlärarmaterial analyseras med hjälp av olika teorier som exempelvis interimspråks- och processbarhetsteorin.

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets grammatik och ordförråd (fonologi, morfologi, syntax och lexikon) ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för det svenska språket i förhållande till andra språk. Kursen tar upp det svenska språket ur en andraspråkselevs inlärningsperspektiv och behandlar olika kategorier som orsakar svårigheter för inläraren, bl.a. markerade strukturer som tempus, bestämdhet och ordföljd. I kursen ingår vidare en fördjupning i semantik, ordbildning och fonologi. Studenten får analysera och diskutera inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv. De studerande får praktiskt öva och analysera andraspråkselevers talade språk och texter.

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
Kursen fokuserar på hur läraren kan tillämpa ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i syfte att stärka elevens olika identiteter. Vidare synliggörs hur elever i heterogena grupper kan ses som en resurs för varandra, där elevernas erfarenheter tas tillvara. I kursen belyses hur lärare kan främja elevernas språkutveckling vad gäller litteracitet, muntlig interaktion och skriftlig produktion. Granskning av läroböcker och läsning av skönlitteratur genomförs samt hur dessa kan användas språkutvecklande utifrån ett språkligt fokus på innehållet. Praktiskt inriktade uppgifter kring språkutveckling genomförs efter identifiering av andraspråkselevers språkliga nivå och utvecklingsbehov.

Kan vi hjälpa dig?