Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

60 förutbildningspoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-34701
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Invandrarakademien är en kurs i svenska som andraspråk och samhällskunskap. Kursen är för dig som tidigare har studerat på ett universitet (minst tre år) och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Kartläggning av din utbildning och/eller yrkeserfarenhet ingår också. De teoretiska studierna ska ge dig kunskaper som är användbara för ditt framtida yrkesliv och/eller vidare studier.

Utbildningen i svenska som andraspråk och samhällskunskap har utvecklingen av din svenska språknivå i fokus. Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella ämnen i samhället. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer och kursen är på heltid (40h/vecka).

Invandrarakademins studievägledare hjälper dig att kartlägga din utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Efter avslutad och godkänd kurs får du behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

Innehåll

Kursen innehåller svenska som andraspråk utifrån ett kulturellt och jämförande perspektiv och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. De teoretiska studierna ska ge kunskaper för ett framtida yrkesliv och/eller vidare studier i Sverige.

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Delkursen introducerar det svenska språket som akademiskt språk med fokus på begrepp, uppbyggnad av ordförråd och ett akademiskt språk genom de mest förekomna genrerna i akademiska texter. I delkursen ingår även grammatik, prosodi och uttal och muntlig presentationsteknik. Föreläsningar varvas med workshops där det ges möjligheter för studenterna att träna på det som gås igenom på föreläsningarna, utveckla läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig produktion.

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Arbetsmarknad, arbetsmiljö, den svenska arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen tas upp. Hållbar utveckling introduceras som begrepp i ett samhällsperspektiv. Demokrati, grundläggande mänskliga rättigheter, politiska partier och ideologier i Sverige gås igenom i föreläsningsform och följs upp av rollspel och värderingsövningar. Under delkursen behandlas även privat- och samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden och hur privatekenomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Aktuella samhällsfrågor tas upp och informationssökning om det svenska samhället och källkritik ingår.

Delkurs 3: Svenska språket med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras olika genrer inom den moderna svenska skönlitteraturen. Strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter gås igenom samt urskiljandet av texters budskap, tema och motiv. Under delkursen ges studenten möjligheter att utveckla förmågan att sammanfatta, referera, och recensera skönlitteratur både muntligt och skriftligt. Vanligt förekommande textuppbyggnad i skönlitterära verk föreläses om.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Denna delkurs tar vid där delkurs ett slutar vilket betyder att det utgås ifrån att studenten har nått B2-nivå i sin språkutveckling. Läsning, skrivande av och lyssnande till akademiska texter av olika slag är i fokus och språkliga förmågor så som att referera, värdera och kritiskt granska texter tränas. Ordanvändning, textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i akademiskt skrivande tas upp på föreläsningar som efterföljs av workshops där studenten ges möjlighet att individuellt och i grupp befästa sina kunskaper. Kursen ger möjligheter för kursdeltagarna att delta i samtal och diskussioner för att träna förmågan att tydliggöra egna åsikter, men också bemöta andras argument. Studenten ska under kursen källkritiskt inhämta information till bland annat en rapport av akademisk karaktär inom sitt professionella yrkesområde, ett moment i vilket också opponering ingår.

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Delkursen är en fördjupning av delkurs två. I delkursen ges föreläsningar om rättigheter och skyldigheter i Sverige och globalt, olika samhällens organisation med fokus på det svenska statsskicket och de bakomliggande idéerna. Med utgångspunkt från studentens olika kulturella bakgrunder tas likheter och skillnader upp hur olika samhällen är organiserade. Ett individuellt arbetsplatsbesök genomförs av studenten inom sitt professionella område som sedan redogörs för både skriftligt och muntligt. Massmediers innehåll och roll i samhället och dess betydelse för demokratin synliggörs på olika sätt. Under lärarhandledning ges studenterna möjlighet att analysera, värdera och diskutera kring olika samhällsfenomen med anknytning till hållbar utveckling lokalt och globalt.

Delkurs 6: Svenska språket i litteraturen med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen; en fördjupning, 5 hp
I delkursen läses skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män, med tonvikt på modern svensk litteratur. Studenten läser och samtalar om litteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka och värdera. Texterna analyseras utifrån olika perspektiv där bland annat textens språk, struktur, tema, budskap och berättartekniska grepp belyses. Studenten läser och lyssnar på utdrag ur ett antal representativa verk samt läser och analyserar en svensk skönlitterär roman.

Kan vi hjälpa dig?