Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82311
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Jobbar du som barnskötare och vill ta steget vidare i karriären? Då ska du titta närmare på förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverksamma.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam i förskola och har minst fem års dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola och vill bli behörig förskollärare. Utbildningen ges delvis på distans och tanken är att du ska kunna kombinera studierna med deltidsarbete. Studierna är individuellt upplagda, både vad gäller innehåll och examination, baserad på den kunskap och kompetens du har med dig in i utbildningen. Studietakten avgörs av dina tidigare kunskaper och erfarenheter från arbete i förskolans verksamhet. En dag i veckan är du på campus och övrig tid studerar du via internet, enskilt eller i grupp, där undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, film eller studiegruppsarbete.Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete på förskola.

Validering Under de två första terminerna genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. En valideringsprocess innebär att lärare från högskolan och förskolan kommer att bedöma dina kunskaper, färdigheter och förmåga. Bedömningen kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier och utgör ett riktmärke för vilken studietakt du kommer att ha. Under juni månad första och andra året läser du en sommarkurs på heltid, vilket innebär att du kan vara schemalgd måndag-fredag på campus. Utbildningen består av kurser i utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik och arbetsplatsförlagd undervisning. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen består av praktik på din egen arbetsplats med en behörig kollega som mentor. Inom ramen för din anställning ges du möjlighet att vara förskolestudent och ska då utföra arbetsuppgifter som en sådan vanligen genomför på sin arbetsplatsförlagda utbildning. Under det första årets valideringsprocess kommer du också göra ett arbetsplatsbyte på en medstudents förskola. Detta administreras av respektive förskolechef i samråd med Högskolan. Notera att då arbetsplatsbytet är en del av utbildningen och således obligatoriskt, behöver du informera din förskolechef om detta när du ansöker till utbildningen. Om din anställning upphör under utbildningstiden och därmed också din överenskommelse med din förskolechef, anvisar högskolan en förskola för arbetsplatsförlagd utbildning inom den ordinarie partnerskoleorganisationen. I utbildningen ingår verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. I det förskolepedagogiska området lär du dig mer om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik, drama och digitala verktyg. Centralt i utbildningen är också barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik ur ett förskoleperspektiv. Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför utbildningen. Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är andra viktiga fokus. Arbetet i förskolan kräver kunskap och förmåga att systematiskt planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet varför detta också ägnas utrymme i utbildningen. Sista terminen innehåller ett självständigt arbete där du lär dig planera och genomföra vetenskapliga projekt med förskoledidaktisk inriktning.

Ansökan Ansökan görs på www.antagning.se. Till ansökan ska du bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning samt att du fortfarande har en anställning på förskola. Intygen måste vara daterade det år du söker utbildningen. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Du som saknar formell behörighet kan bli behörig genom att ansöka om en bedömning av din reella kompetens. Om du är osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare. Då nätbaserad undervisning ingår krävs det att du har en grundläggande datorvana.