Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82313
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Fascineras du av lärande i skolan? Tar du utmaningen att skapa miljöer som inspirerar till lärande för alla elever i svenska, engelska och matematik? Din uppgift som lärare i årskurs 4-6 är att stimulera eleverna till att utveckla och fördjupa sina kunskaper efter de första åren i skolan.

Innehåll

Under utbildningen står ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik i fokus. I utbildningen ingår en termin där du, utifrån ditt eget intresse, väljer att fördjupa dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller naturvetenskapliga ämnen och teknik.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Som grundlärare i årskurs 4-6 blir du kunnig i dina specifika ämnen, men också i hur undervisning i ämnet kan genomföras för att på ett varierande och språkutvecklande sätt möta elevernas olika behov och lärande. Detta innebär att du utvecklar en medvetenhet om flera aspekter av undervisning, till exempel hur multimodala verktyg och estetiska lärprocesser kan användas. Du får också lära dig hur du kommunicerar och bedömer kunskapsutveckling hos eleverna.

I svenskämnet behandlas såväl förstaspråk- som andraspråkinlärning. Detta sker genom analys och produktion av texter inom olika genrer och texttyper samt en problematisering av hur lärare kan stödja elevers läs- och skrivutveckling genom olika genrepedagogiska modeller.

Dina kunskaper i ämnet matematik fördjupas när du utvecklar kunskaper inom matematikens olika områden. Hur tänker elever kring problemlösning och olika matematiska uppgifter? Hur skapas en intressant och utvecklande miljö för lärande?

För att lära elever att tala, läsa, skriva och förstå engelska utvecklas dina kunskaper om olika metoder för att lära ut ett främmande språk. Verktyg som skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande verksamhet står i fokus. Inom ramen för engelskakurserna finns möjlighet att genomföra fältstudier i ett engelskspråkigt land för att dels fördjupa dig i engelska språket, dels studera det engelska skolsystemet.

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.