Huvudmeny

Lärarens etik viktig för undervisningen

Hur barn och elever bemöts i undervisning behöver bli synligt och kläs i ord. På så sätt kan det etiska ledarskapet bli medvetet och bygga på kunskap. Marita Cronqvist, universitetslektor i pedagogik, forskar om hur lärarstudenter får kunskap om ett etiskt ledarskap.

Marita CronqvistVad forskar du om?

– Jag forskar om didaktik, som handlar om att förstå och analysera de faktorer som påverkar undervisning och lärande. Ett etiskt ledarskap behöver synliggöras genom didaktiken och de didaktiska frågorna. Just nu prövar jag hur en didaktisk modell, där etiken synliggörs, kan fungera. Modellen kallas Didetik och den kommer att prövas både i utbildning och bland erfarna lärare.

Hur går det till när du forskar?

– Min forskning är riktad mot enskilda människors erfarenheter av det fenomen som undersöks. Inriktningen mot lärarutbildning uppmärksammar frågor kring lärarutbildningens utveckling som exempelvis hur teori och praktik kan knytas samman. Jag deltar i ett projekt som syftar till att undersöka möjligheterna att använda videopapers i undervisningen i kombination med den didaktiska modellen Didetik för att stärka reflektionen. 

Vad undervisar du i?

– I lärarutbildningen föreläser jag om vad ett etiskt ledarskap innebär och hur lärandet av ett sådant ledarskap sker. I uppföljningar av verksamhetsförlagd utbildning reflekteras etikens betydelse utifrån studenters egna erfarenheter. Genom forskningen har jag fått syn på mitt eget etiska ledarskap och förhoppningsvis kan jag därigenom fungera som förebild i undervisningen.

Varför är din forskning viktig för samhället?

– Forskning kring etik och hur pedagoger på ett medvetet sätt kan undervisa etiskt är ett ytterst angeläget område eftersom förskola och skola har ett uppdrag att fostra till demokratiska värderingar. Forskning som synliggör etikens betydelse för undervisningen kan tillföra ny kunskap som underlättar detta uppdrag. Förhoppningsvis hamnar det etiska ledarskapet på politikers agenda så att forskningen kan komma till nytta i olika verksamheter. 

Läs mer om Marita Cronqvists forskning.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson

Text uppdaterad: 2017-04-05