Huvudmeny

Tidigt möte med olikheter ger trygghet hos barn

Elisabeth Persson forskar om inkludering i utbildning och samhälle. Hennes forskning visar att genom att barn och unga tidigt får möta heterogenitet som något naturligt, blir de trygga med att vi människor är olika och har olika behov. De lär sig att se olikhet som en tillgång, i stället för något som är skrämmande eller skapar otrygghet.

Elisabeth PerssonVad har du kommit fram till?

– En skola där elevernas olikheter tas tillvara som en tillgång leder till såväl bättre studieresultat som ett ökat socialt kapital hos individen. Just genom att vi är olika kan vi hjälpa och stötta varandra.

– En skola som genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt skapar tilltro hos individen, till den egna förmågan och förståelse för det egna ansvaret. Samtidigt skapas tillit till andra människor och till samhällets institutioner, vilket är viktigt i ett samhälle som bygger på demokratiska värderingar.

Hur går din forskning till?

– Vi samlar in data genom observationer och dokumentation av alla olika typer av aktiviteter som försiggår inom förskolans och skolans verksamheter. Vi intervjuar företrädare på alla nivåer inom systemet. Alla är viktiga – från elever till politiker. Vi analyserarar också dokument av olika slag. Det kan handla om till exempel FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, läroplaner, kommuners och skolors egna dokument av skilda slag.

Varför är det viktigt för samhället att man forskar om det här?

– Vi står i dag inför stora utmaningar. Ökande migration liksom klimatfrågor står högt på agendan och frågorna handlar om hur hela utbildningssystemet på bästa sätt kan rusta framtidens vuxna att möta dessa utmaningar. Inkluderingsfrågan anses vara av avgörande betydelse för en demokratisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Vad undervisar du i?

– I matematikdidaktik och pedagogik på högskolans olika lärarutbildningar.

Hur når forskningen dina studenter?

– Jag föreläser för alla studenter på förskollärar- och lärarutbildningen om begreppet inkludering, dess framväxt och innebörd, i ett svenskt och internationellt perspektiv. Jag ger då ett flertal exempel från min och mina forskarkollegors forskning. Studenterna läser och seminariebehandlar också litteratur som tar upp våra forskningresultat.

– Under kurserna i matematik diskuterar och problematiserar vi tillsammans forskningsresultaten i förhållande till studenternas egna erfarenheter och tankar krig deras framtida yrkesroll.

– Min forskning finns alltid närvarande i undervisningen. Inkludering handlar om ett förhållningssätt, ett sätt att tänka, och är därför en vägledande princip för allt pedagogiskt vardagsarbete. Detta hoppas jag präglar min egen undervisning. Dessutom delger jag studenterna vad inkludering kan innebära i form av konkreta exempel från de forskningsstudier som jag genomför.

Läs mer om Elisabth Perssons forskning.

Text: Anna Kjellsson
Bild Högskolan i Borås

Text uppdaterad 2017-04-18