Möjliga projekt och datum

Inom Erasmus+

Mobilitet mellan programländer - Credit Mobility

Ansökan öppnar i november. Trolig deadline i februari. Stort stöd finns att få hos de internationella koordinatorerna vad gäller dessa Erasmus+samarbeten. Börja gärna diskussioner inom program.

Möjliggör för studenter, lärare och personal att studera, undervisa, praktisera och jobbskugga vid partnerlärosäten. Avtal upprättas mellan lärosäten ämnesområdesvis och inom akademin ser vi gärna att vi har partners som gynnar flera delar av akademin. Tala med internationell koordinator om du vill ha stöd.

Länk till högskolans nuvarande partnerlärosäten.

Utomeuropeisk mobilitet -- International Credit mobility

Ansökan öppnar i november. Deadline troligtvis i februari

Programmet ger möjlighet till samarbete och utbyte mellan programländer (Erasmus+-länder) och partnerländer och möjliggör för studerande på alla nivåer, grund-, avancerad och forskarnivå, att studera mellan tre och tolv månader i ett annat land. Högskolepersonal haren möjlighet att arbeta och kompetensutveckla sig på utomeuropeiska lärosäten. En lista över möjliga samarbetsländer finns i anslutning till informationstexten. För mer information, tala gärna med akademisamordnare för internationalisering och internationell koordinator.

För närvarande har högskolan inget utomeuropeiskt mobilitetsprojekt.

Det finns medel att söka för Erasmus+ förberedande besök utomeuropeiskt samarbete. Löpande ansökningar under året.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt - Capacity Building

Ansökan öppnar i november. Trolig deadline i början av februari

Kapacitetsuppbyggnad ger stöd för utveckling av gemensamma projekt där man utvecklar läroplaner, kurser, utbildningscentra, administration eller nationella utbildningsformer – och bidrar till en modernisering av utbildning och demokratisering i partnerländerna. Det finns såväl gemensamma projekt som strukturella projekt, där de sistnämnda ligger på en litet högre nivå. Projekten kan vidare både vara nationella (ett partnerland) eller multinationella. De tillåter mobilitet för studenter och lärare och även organisationer kan vara med i ansökningarna. Tala med akademisamordnare för internationalisering och internationell koordinator för mer information, tips och råd.

Inom akademin har vi ett pågående kapacitetsuppbyggandeprojekt.

Gemensamma masterprogram - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Ansökan öppnar i november. Trolig deadline i mitten av februari.

Syftet med Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)  är att stärka högre utbildning och tanken är att konsortier av lärosäten från minst tre europeiska länder ska utveckla högkvalitativa masterprogram. Mobilitet mellan minst två länder inom konsortiet är obligatoriska. Ansökan hanteras AV EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Kunskapsallianser - Knowledge Alliances

Trolig deadline i mitten av februari.

Kunskapsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet och genomförs genom resultatdrivna projekt i samarbete framför allt mellan högre utbildning och näringsliv. Dessa ska arbeta fram nya, innovativa, tvärvetenskapliga metoder för undervisning och lärande, stimulera till entreprenöriellt lärande samt underlätta utbyte och utveckling av nya kunskaper.

Medel söks hos EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA och ytterligare information finns där. 

Strategiska partnerskap högre utbildning
Strategic Partnerships

Trolig deadline i mars 2017

Strategiska partnerskap är samarbets- och utvecklingsprojekt med partners inom det europeiska samarbetet, som utvecklar kvalitet inom utbildning på alla nivåer och inom alla områden: arbetssätt, modeller, metoder, kompetensutvecklingsinsatser, erfarenhetsutbyte och främjande av nyckelkompetenser. Gärna innovativt.  Samarbetena kan vara två- eller treåriga.

Strategiska partnerskap ansöks om på en högskoleövergripande nivå.

Internationellt utvecklingssamarbete

Sida Research Training Partnership Programme (SRTPP)

Återkommande deadlines beroende på när utlysningar sker. 

Sida går ut med så kallade "calls" för respektive samarbete och för att följa detta, behöver hemsidan bevakas.  I ett Sida Research Training Partnership programme samarbetar forskningsinriktade universitet i partnerländer med svenska diton i femåriga samarbeten för uppbyggande av forskningskapaciteten i samarbetslandet.

Högskolan i Borås, genom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har för närvarande två samarbeten inom ramen för detta program. UR-Sweden Programme for research, higher education and institutional advancement tillsammans med University of Rwanda, 2013-2018, samt Sida-samarbetet med East African School of Library and information Science på Makerere University i Uganda, för åren 2015-2020.

Linnaeus-Palme

Planeringsresor kan ansökas om under höstterminen. Generella ansökningar görs under vårterminen. 

Linnaeus-Palme partnerskap är tänkta att höja kvaliteten på utbildningen genom långsiktiga samarbetsprojekt, som inkluderar såväl lärar- som studentutbyten.

Inom akademin har vi samarbeten på pedagogiksidan med Santa Catarina University i Brasilien. Inom biblioteks- och informationsvetenskap samarbetar vi med Makerere University. Vi är också i planeringsfasen tillsammans med ett universitet på Cuba och ett i Indonesien. Lärarutbildningen har haft ett mångårigt samarbete med Murang'a Teachers College i Kenya, vilket numera är avslutat.

Kontakta internationell koordinator Karl-Fredrik Ahlmark för fler specifika frågor kring Linnaeus-Palme.

Minor Field Studies

Minor Field Studies är stipendier för studenter. Men även lärare/handledare har möjlighet att ansöka om Studenter har två deadlines per år för att kunna ansöka om ett stipendium för Minor Field Studies, MFS.

Minor Field studies tillåter studenter att göra en fältstudie för sin examensuppsats på kandidat-, magister- eller masternivå i ett utvecklingsland. Arbetet ska ha relevans för utvecklingslandet och förbereder samtidigt studenter att för en global arbetsmarknad. Handledare och andra representanter för högskolan har möjlighet att ansöka om medel för kontaktresor.

Högskolan har varit aktiv vad gäller MFS och tilldelas relativt många stipendier. Här finns ett axplock på uppsatser som skrivits nationellt.