Bild på en jordglob

Personals möjligheter ut

Erasmus+ personalfortbildning

Alla anställda vid Högskolan i Borås har möjlighet till kompetensutveckling genom Erasmusprogrammet. Exempel på fortbildningsaktiviteter är att jobbskugga vid ett företag, en organisation eller ett lärosäte. Du kan också delta i kurser, seminarier, workshops eller Staff Weeks som har en koppling till dina arbetsuppgifter.

Läs mer om Erasmus+ personalfortbildning här

Erasmus+ undervisning

För dig som är undervisande personal finns möjlighet att undervisa vid högskolans partneruniversitet inom Erasmus+. All typ av undervisning av studenter räknas - exempelvis föreläsningar, seminarier, examination eller handledning.

Läs mer om Erasmus+ undervisning här

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM)

EU-kommissionen har sedan 2015 utvidgat den traditionella inomeuropeiska Erasmusmobiliteten inom ramprogrammet Erasmus+ till att omfatta mobilitet för studenter och personal även utanför Europa. Ansökan om medel görs en gång per år via en universitetsgemensam ansökan till UHR.

Det huvudsakliga målet med utomeuropeisk mobilitet (ICM) är att erbjuda möjligheter till akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal vid de lärosäten som deltar. Tanken är att kvaliteten på de deltagande verksamheterna ska höjas genom ett ökat kvalitativt internationellt samarbete, internationalisering och strategisk kompetenshöjning inom alla personalkategorier.

Lärosäten som deltar ska arbeta i enlighet med grundläggande principer inom Erasmus+ inom följande områden:

Inkludering och mångfald
Grön hållbarhet
Digital omställning
Aktivt medborgarskap.

ICM ger både studenter och personal möjlighet till utbyte utanför Europa. Undervisande personal vid lärosätet ges möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och teknisk eller administrativ personal.

Studerande på alla nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå, kan studera 2–12 månader i ett annat land. Det finns också möjlighet att göra praktik inom programmet. För att kunna delta som utresande ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Läs mer om Erasmus+ ICM här

Nordplus

Inom Nordplusprogrammet kan du ingå nätverk med kollegor från Nordiska och Baltiska länder. Programmet möjliggör utvecklingsprojekt samt mobilitet för lärare och studenter.

Läs mer om Nordplus här

STINT- Teaching sabbatical

Du som är lärare vid Högskolan i Borås kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) få stipendium inom programmet Teaching Sabbatical för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i planering och genomförande av undervisning.

Läs mer om STINT här