Kursplan

En viktig del av institutionernas kvalitetsarbete är att det finns fastställda utbildningsplaner och kursplaner inklusive litteraturlistor för alla kurser. Kursansvarig ansvarar för att kursplan är uppdaterad och fastställd av utbildningsutskottet innan kursstart.

Att skriva och uppdatera en kursplan

  • Prefekterna har delegerat till proprefekten att utse ansvarig för beredning av ärenden till utbildningsutskottet. 
  • Kursansvarig är i normalfallet ansvarig och handläggare för beredning av kursplaner, såväl fristående kurser som kursplaner för programkurser.
  • Kursansvarig ska förankra föreslagna förändringar med programansvarig.
  • Beredningsgruppen bereder kursplaner innan de går vidare till utbildningsutskottet. Datum för sammanträden i Utbildningsutskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT samt datum för sammanträden i beredningsgruppen för IIT finns i beredningsgrupps Box (lägg länken)
  • Föredragande av ärendet i utbildningsutskottet är i första hand kursansvarig. Om kursansvarig har förhinder ska kurslaget utse någon i kurslaget som är föredragande i utbildningsutskottet.
  • Kursansvarig skickar kursplaneunderlag med gulmarkerade förändringar och beredningsunderlag till utbildningsutskottet, uubibit@hb.se

Vid frågor rörande äldre kursplaner eller vid svårigheter att hitta kursplanen på webbplatsen, vänligen vänd dig till berörd utbildningsadministratör.

Litteraturlistor

Utforma referenserna enligt ????.

Referenslitteratur på bibliotek

Litteraturen som finns i litteraturlistorna finns som referenslitteratur på Högskolan i Borås bibliotek. När kursplaner och litteraturlistor revideras meddelar sekreteraren i Utbildningsutskottet biblioteket att revideringar av litteraturlistan är gjord. Detta för att aktuell litteratur alltid ska finnas som referenslitteratur tillgängligt på biblioteket för studenterna. 

Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Till Utbildningsutskottets webbsida