Tidsplanering av process för framtagning av nya fristående kurser

Institutionen för pedagogiskt arbete

Institutionens operativa utbildningsplanering styrs av akademins rutiner och datum som i sin tur följer Högskolan i Borås fastställda tidplan för utbildningsutbud. Framtagande av ny kurs bör starta drygt ett år före planerad kursstart för att akademins process för utbildningsutbudet ska kunna följas. Förslagsvis initieras processen för framtagning av nya kurser i december varje år. De nya kurser som föreslås kan startas antingen vår eller höst kommande läsår.

I slutet av januari läggs en årstidplan ut och akademierna informeras på mejl till akademibrevlådorna samt direktmejl till controllers och studierektorer. Rektor tar beslut om kursutbud på ordinarie beslutsmöte i maj/oktober. Tilläggsbeslut för nya fristående kurser kan göras veckovis.

Tider för inlämning till utbildningsutskottets möten styr arbetsprocessen för beredning av kursplan.

Årstidplan
Utbildningsutskottets mötestider finns på hb.se

Tidplan

 

December

 • Prefekten initierar kursutvecklingsprocess.
 • Medarbetare lämnar in nya kursförslag till respektive studierektor.
 • Institutionsledningen behandlar inkomna förslag och ger lärare i uppdrag att ta fram ny kurs.

Januari

 • Studierektor och ansvarig lärare fyller i kursens grundläggande uppgifter i matrisen för grundläggande kursinformation.

Februari

 • Institutionens ledningsråd beslutar om förslag till utbildningsutbud.
 • Lärare skriver kursplan och förankrar arbetet med kurslag och studierektor.

Mars

April

 • Kursplan fastställs av utbildningsutskottet.
 • Förslag på webbtext med populärbeskrivning och fritextord (sökord) stäms av med kommunikatör och lämnas även till administratör på institutionen
 • Prefekt lämnar in förslag på A3 utbildningsutbud inför nästkommande vårtermin (excel-fil) till akademicontroller för A3.

Maj

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet inför kommande vårtermin på rektors beslutsmöte (Kursen kan beviljas under förutsättning att kursplanen blir fastställd)

Juni

 • I början av månaden lämnar prefekten in slutligt förslag på A3:s utbildningsutbud inför nästkommande läsår (t.ex. HT21/VT22) (Excel-fil) till akademicontroller för A3. Samtliga uppgifter i Excelfilen måste vara ifyllda när den sänds in.
 • Kurser som funnits med i en tidigare initierad process eller som fastställs genom rektors tilläggsbeslut publiceras på webben (om det finns en fastställd kursplan) (kursstart -vt)
 • Ett komplett förslag till A3:s utbildningsutbud  fastställs vid A3:s ledningsråd i slutet av månaden och akademichef sänder ett akademichefsbeslut/anhållan till rektor om att fastställa A3:s förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår.

Augusti

 • Administratörerna lägger in akademichefens förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår i relaterade system.
 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte för nationellt utbud och kompletterande fristående kurser (kursstart -vt)

September

 • Kurser öppnar för anmälan på antagning.se. Detta gäller Kurser som funnits med i en tidigare initierad process eller som fastställs genom rektors tilläggsbeslut. (kursstart -vt)
 • Högskolans controllers genomför en flerårig HST/HPR-prognos bl.a. baserad på akademichefens förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår.

Oktober

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte (Kursen kan beviljas under förutsättning att kursplanen blir fastställd) (kursstart -ht)
 • Förslag på webbtext med populärbeskrivning stäms av med kommunikatör (kursstart -ht)

November

 • Kurser publiceras på webben av utbildningsadministratör (när det finns en fastställd kursplan) (kursstart -ht)

December

 • Prefekt initierar ny kursutvecklingsprocess

Februari

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte för nationellt utbud och kompletterande fristående kurser (kursstart -ht)

Mars

 • Kurser öppnar för anmälan på antagning.se (kursstart -ht)