Examination

Riktlinjer för rättssäker examination vid Högskolan i Borås (Dnr 673-08-101)

  • Studenten måste vara registrerad på kursen för att få examineras. Det åligger examinator att ha koll på detta. Lista på registrerade studenter kan du ta fram i Ladok. Utbildningsadministratören kan även hjälpa dig med listor på de registrerade studenterna.
  • Examinator har 15 arbetsdagar för bedömning av examination.
  • Examinator har 5 arbetsdagar för rapportering av betygsbeslutet i Ladok.
  • Under varje termin ska institutionernas programstudenter på grundnivå examineras genom minst en kodad, skriftlig salstentamen.
  • Kriterier för godkänd examination och, i förekommande fall, de olika stegen i en differentierad betygsskala ska formuleras för varje tentamen. Dessa ska vara kända för studenten före examinationstillfället. Kriterier för examinationen måste följa kursplanemålen.
  • Plagiatkontroll sker alltid i Urkund (Ouriginal) då uppgiftens karaktär är sådan att detta är möjlig.

Examinationstillfällen

När anses examinationen ägt rum?
Student som deltagit och fått tentamensuppgifterna vid examinationstillfället skall bedömas och betygsbeslut registreras i Ladok. 

  • Inom varje kurs ska studenten erbjudas fem (5) examinationstillfällen inom loppet av ett och ett halvt år, varav minst tre (3) inom loppet av ett år.
  • För verksamhetsförlagd utbildning (obligatorisk praktik) har studenten rätt till två praktiktillfällen.
  • Övergångsbestämmelser vid ny kursplan: Under en övergångsperiod om ett (1) år ska student erbjudas ytterligare tre tillfällen att examineras på den kursplan student är antagen till (dnr 988-10-512)
  • När kurs upphör ska student erbjudas åtta (8) tillfällen inom loppet av tre (3) år. Samtliga datum ska meddelas alternativt meddela hur studenten får vetskap om datumen.

Praxis är minst åtta (8) veckor mellan varje examinationstillfälle. (Främst mellan tillfälle 1 och 2, för att sedan spridas ut än mer).

Genomgång av examensresultat

Studenterna har rätt till minst 14 dagar till inläsning för ny examination efter att resultatet på föregående tentamen har redovisats.

Återkoppling av tentamen sker vanligtvis individuellt skriftligt i eller i anslutning till studentens tentamensunderlag. Då tentamen är av sådan karaktär att individuell återkoppling inte sker ska gemensam tentamensgenomgång erbjudas.

Begäran om ny examinator

Ansvarig studierektor handlägger ärendet med hjälp av utbildningsutskottets sekreterare. Beslut fattas av utbildningsutskottet.