Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den lokala arbetsmiljökommitténs uppgift är att:

 • Verka för att högskolans fastställda arbetsmiljömål uppnås.
 • Delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet inom akademin samt följa hur arbetet genomförs.
 • Arbeta för att alla medarbetare och studenter inom akademin engageras och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
 • Identifiera behov av arbetsmiljöutbildning inom akademin.
 • Arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbete och inom ramen för det ta fram årlig handlingsplan för arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp den.
 • Noga följa utvecklingen gällande risker i arbetsmiljön och frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall.
 • Behandla frågor som påkallats av skyddsombud eller studerandeskyddsombud vid akademin.
 • Yttra sig över ansökan om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum.
 • Följa arbetsskadeutvecklingen inom akademin.
 • Återrapportera arbetsmiljöarbetet årligen till den centrala arbetsmiljökommittén.
 • Sammanträda minst sex gånger per år.

Sammansättning

Ordförande

Stina Sundling, akademichef

Arbetsgivarrepresentanter

Irma Lina Molnar, HR-specialist
Ann-Sofie Rihs, prefekt

Skyddsombud

Patrik Vallant
Kenny Eriksson

Studerandeskyddsombud

Representanter från Polisförbundets studerandeförening.

Representant för SACO

Martin Behre

Representant för OFR

Magnus Sirhed

Läs mer om högskolans centrala arbetsmiljöarbete