Arbetsmiljö vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), utifrån Högskolans arbetsmiljöpolicy och fastställda strategiska arbetsmiljömål 2015-2017 (dnr 774-13).

Arbetsmiljömål 2015-2017

  • Högskolan är en attraktiv arbets-/studieplats
  • Arbetsmiljön präglas av lika villkor
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat.
  • 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen
  • En ledarskaps- och medarbetarpolicy är utarbetad och implementerad

Utöver arbetsmiljömålen ovan utgår den övergripande handlingsplanen från resultatet av den psykosociala skyddsronden 2014 och genomförda riskbedömningar avseende hot och våld samt ensamarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med ansvariga för områdena lika villkor och hållbar utveckling där så är tillämpligt. Samverkan med skyddsombud sker vid allt förändringsarbete.

Läs hela handlingsplanen för arbetsmiljö här