Hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

I enlighet med högskolelagen 1 kap 5§ ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Övergripande mål

  • Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Studenter som avslutar sina programutbildningar 2016 ska ha fått kunskap om och förmåga att problematisera kring hållbar utveckling. I utbildningen inkluderas grundnivå och avancerad nivå.
  • Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i forskningen och i egna forskarutbildningar. Högskolans forskningsprogram ska explicitgöra förhållningssätt till hållbar utveckling och bidra till en kunskapsutveckling och ett högskolegemensamt förhållningssätt till hållbar utveckling.
  • Högskolan ska vara en förebild i strategier och handlingar avseende socialt ansvarstagande.
  • Högskolan ska i ökad omfattning samverka inom området hållbar utveckling såväl internt som med det omgivande samhället.
  • Högskolan ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom minskat utsläpp av koldioxid och minskad energianvändning.
  • Högskolan ska bidra till en mer hållbar resursanvändning utifrån ett livscykelperspektiv.
  • Medarbetare vid högskolan ska ha en, för sitt arbetsområde, relevant kompetensnivå inom hållbar utveckling.

Detta tillsammans med högskolans fokusområden 2017-2019 och Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2017-2019  har varit grunden för akademins verksamhetsplan 2017-2019 och denna handlingsplan. Aktiviteterna genomförs inom befintlig budget.