Aktuellt på Verksamhetsstöd, februari 2019

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Avdelningscheferna ger oss en kort inblick i vad som är aktuellt på respektive avdelning just nu.

Bibliotek

Biblioteket är just nu i slutfasen gällande rekrytering av biträdande bibliotekschef som ett led i översynen av vår inre organisation. Vi arbetar också med att organisatoriskt föra över det språkpedagogiska stödet och det akademiska skrivandet från Studentcentrum till avdelning Bibliotek. Detta för att bättre kunna integrera språkstödet med bibliotekariernas arbete för att höja studenternas informationskompetens. Under våren utökas därmed bibliotekets medarbetargrupp med två adjunkter.

Under våren deltar biblioteket i ett pilotprojekt där personerna i högskolans DAU (Data Access Unit) kommer att arbeta tillsammans för att kunna bli ett stöd för forskares arbete med att lagra och arkivera forskningsdata.

Campus och hållbarhet

Terminsstart, invigning av polisutbildning och STARK-dagarna har medfört högtryck och mycket att göra för både vaktmästeri och reception.

Inom fastighetssidan jobbas det på för fullt med lokalerna för polisutbildningen och även projektet med digital tentasal.

Under februari har vi som målsättning att alla funktioner inom avdelningen ska använda samma ärendehanteringssystem, istället för att som i dag använda två olika system.

Ekonomi 

Avdelningen Ekonomi har under en period haft stort fokus på bokslutet för 2018. Samtidigt pågår arbete med byte av systemstöd för fakturahantering. Det nya systemet Proceedo lanseras 1 mars. 

Registraturet arbetar hårt med uppföljning av öppna ärenden i diariet inför den årliga uppföljningen som Justitiekanslern (JK) gör av öppna ärenden på myndigheter.

HR

Vi håller nu på med utvärdering av löneöversyn (RALS 2018) där vi bland annat följer upp erfarenheter från lönesättande samtal genom en enkät till alla medarbetare. Vi håller också på att förbereda inför vårens medarbetarenkät.

Vi har nyligen informerat alla som ska tilldelas NOR (Nit och redlighet i rikets tjänst, som tilldelas personer som varit anställda i staten i minst 30 år) och planerar för årets NOR-uppvaktning som sker senare i vår. Vi håller också på att revidera högskolans Anställningsordning och Regler för antagning av oavlönad docent.

Kommunikation 

Huvudfokus för avdelningen just nu och fram till sista ansökningsdag den 15 april är studentrekrytering. Vi har studentambassadörer som gör en turné på skolor och mässor. Högskolans kampanj kommer också inom kort att synas för vår målgrupp i olika kanaler. Dessutom har vi utvecklat utbildningssidorna på webben.

Under våren kommer ett stort projekt med att byta ut vårt befintliga publiceringsverktyg för webben (CMS) till ett annat mer framtidssäkrat utifrån GDPR att starta. Många personer på avdelningen men också redaktörer på andra avdelningar kommer efter hand att involveras i projektet "nytt CMS". Vid årsskiftet planerar vi att projektet ska vara verklighet och en ny uppdaterad webbplats vara klar.

Studentcentrum

Arbetet med digital salstentamen fortskrider och utbildning med leverantören WISEflow har genomförts. De första digitala tentorna planeras till 18 mars.

Frågor kring hållbar tentamenshantering är också aktuella just nu. Representanter för Studentexpeditionen ingår i en arbetsgrupp, tillsammans med akademierna och Akademistöd, för att se över problematiken med att många tentor samlas på några få dagar under en tentamensperiod.

Vi har infört den nya titeln studie- och karriärvägledare på avdelningen och samlat de berörda i en ny funktion. Det pågår en omfördelning av ansvarsområden i gruppen och förändringar kommer att införas successivt under första kvartalet.

Högskolans dyslexipedagog slutar 15 mars och rekrytering av ersättare har påbörjats. Parallellt med detta görs en analys av behovet av stöd i stort, då antalet studenter med funktionsvariationer ökat.

Språkverkstaden ska förstärkas med en medarbetare, och det pågår en översyn av organisatorisk hemvist/tillhörighet.

Studenthälsan arbetar aktivt tillsammans med studentkåren kring olika teman för att nå studenterna. I höstas startades även provtagning för studenter i samarbete med SÄS. Samarbetet, som innebär att studenter kostnadsfritt kan testa sig för könssjukdomar hos Studenthälsan, har varit lyckat och fortsätter framöver.

Utbildningsstöd

  • Fortsatt arbete utifrån den granskning av högskolans kvalitetssystem som genomfördes under 2018. Kommande rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att ligga till grund för det arbetet.
  • Lokala utbildningsutvärderingar: Utvärderingsprocessen av fem IT-utbildningar och sex ekonomiutbildningar pågår.
  • Utvärdering av forskarutbildning inom Textil materialteknik samt Textil- och modedesign pågår, där avdelningen ingår som handläggarstöd. Utlåtande från UKÄ beräknas komma i mars/april.
  • En projektgrupp är utsedd för att arbeta utifrån projektplanen "Krav på lärplattform". Arbetet kommer att påbörjas under februari månad och inom projektet kommer en kravspecifikation att tas fram som ska ligga till grund för upphandling av lärplattform.