Aktuellt på Verksamhetsstöd

Nu har en ny termin dragit igång på högskolan och det är full fart i korridorerna. Här ger några av avdelningscheferna på Verksamhetsstöd (VS) en kort uppdatering om vad som är aktuellt på respektive avdelning just nu.

Biblioteket

Nu förbereder vi oss inför höstens audit av hur vårt arbete med inkommande fjärrlånebeställningar fungerar. Vår självvärdering ska snart sändas till bedömargruppen och senare i höst får vi besök av gruppen för närmare diskussioner om kvaliteten i tjänsten.

Vi utökar nu också våra tjänster inom akademiskt skrivande genom att vår nya språkhandledare Åsa Jonsén tillträdde vid höstterminsstarten.

Ekonomi

Arbete pågår med att ta fram en ny inköps- och upphandlingspolicy som kommer att gå ut på remiss under hösten.

Proceedo som är högskolans nya systemstöd för fakturahantering kommer på sikt även att användas för elektroniska beställningar/inköp. Arbetet med att införa elektroniska beställningar kommer att påbörjas under hösten.

IT

IT-avdelningen kommer, tillsammans med verksamheten, inom kort att påbörja årets riskanalysarbete. Vidare pågår planering och förberedelser för att vi ska ha möjlighet att införa nya och uppdaterade programvaror från Microsoft.

Kommunikation

Nytt arbetssätt i team har påbörjats strax före sommaren. Under hösten kommer arbetssättet att praktiskt ta form för att sedan utvärderas vid årsskiftet. Forskningsteamet förbereder inför ForskarFredag i slutet av september. Studentrekryteringsteamet har påbörjat arbetet inför 2020. Ett stort arbete som pågår på avdelningen och som berör hela högskolan är uppgradering av webben till Epi11. Arbetet går att bland annat att följa via Webbredaktionens blogg (extern länk).

Studentcentrum

 • Studenthälsan har börjat ta bokningar via webb. Kuratorerna testar också att under september–oktober ha drop-in för tidsbokning på måndagar kl. 10:00-10:45.
 • Studenthälsan har varit delaktig i studentkårens fadderutbildning inför introduktionen. Under introduktionsveckorna bjuder också studenthälsan alla faddrar på ”fadderfrukost” vid två tillfällen. Då är faddrarna välkomna på enklare fika samtidigt som de får möjlighet till småprat. Det är också ett sätt att ge något gott tillbaka till faddrarna från högskolan för all den tid och energi de lägger ner på detta viktiga arbete.
 • Från och med 1 oktober gäller nya tentamensanmälningsregler. Anmälan till tentamen görs via Ladok på högskolans webbplats senast tio (10) dagar före tentamenstillfället. Inga oanmälda tentander tas emot vid tentamenstillfället. (rektorsbeslut Dnr 553-19)
 • Projektet gällande digital salstentamen har avslutats den 30 juni och har nu gått in i förvaltning under Studentcentrum.
 • Josefin Skytt är nyanställd samordnare för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Beslut om Anna-Karin Josefsson som stf avdelningschef togs i somras.
 • Katarina Ek går in som tf avdelningschef under rekryteringen av en ny avdelningschef.

Utbildningsstöd

 • Hanna Markusson Winkvist har från och med den 2 september tillträtt som avdelningschef för Utbildningsstöd.
 • Revidering av riktlinjer för rättssäker examination pågår.
 • Stödja arbetet med framtagande av kvalitetssystem för forskning, piloten för UKÄ:s utvärdering påbörjas den 19 september och självvärderingsarbetet kommer att pågå under 12 veckor därefter.
 • Det pågår även upprättning av de brister som påtalades avseende kvalitetssystemet för utbildning.
 • Doktorandbarometerns svarsperiod är avslutad och nu pågår en sammanställning av resultaten.
 • Arbetet med att ta fram förslag på projektplan avseende upphandling och införande av lärplattform har påbörjats. Mer information om projektet kommer framöver.