Aktuellt på Verksamhetsstöd

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Här ger några av avdelningscheferna en kort uppdatering om vad som är aktuellt på respektive avdelning just nu.

Bibliotek

Biblioteket har nu fått bedömargruppens slutrapport från den audit av bibliotekets arbete med fjärrlån som gjordes i början av oktober. Gruppen lyfter fram ett antal goda exempel och ger också förslag till förbättringar som vi nu ska ta ställning till och väva in i vår verksamhetsplan för 2020.

Då bibliotekets återlämningsmaskin börjar bli sliten efter närmare tio års trogen tjänst är vi igång med förberedelser inför upphandling av en ny. Just nu pågår arbetet med att formulera de krav som ska in i upphandlingsunderlaget som preliminärt ska publiceras den 15 november. Efter nyår hoppas vi ha ett avtal med leverantör för att kunna installera ny automat under maj 2020.

Ekonomi

På ekonomiavdelningen är det nu stort fokus på budget för nästa år. Det pågår också inventering av inventarier och anläggningstillgångar.

Just nu sker upphandling av systemstöd för e-arkivering då nuvarande avtal snart går ut. Registraturet arbetar med att få in handlingar och där det är möjligt stänga öppna ärenden i diariet, vilket är en utmaning som kräver många påminnelser till en del ansvariga handläggare.

HR

Under hösten har vi genomfört en audit och kvalitetsgranskning av rekryteringsprocessen vid tidsbegränsade anställningar. Vi genomför också utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering för chefer, skyddsombud och fackliga representanter. Rekrytering av ny HR-chef pågår. 

IT

IT-avdelningen håller just nu på med att införa en säkerhetslösning, eller så kallad VPN-lösning, för att på ett säkert sätt komma åt våra system utanför våra lokaler. Detta beräknas vara klart runt årsskiftet 2019/2020.

Nya servrar och flytt av både gemensamma filer (G:) och personliga filer (F:) är under genomförande.

Vi har nyligen gått över till en ny licensmodell gällande produkter från Adobe där ni alla fått mail från oss om vad som gäller från och med nu med åtkomst till programmen och debitering.

Nyligen startades ett projekt upp för vårt nya ärendehanteringssystem som ska ersätta EHD. Mer information kommer under året!

Kommunikation

Studentrekryteringsperioden är i antågande och utbildningskatalog och kampanjmaterial är på tryck samtidigt som planeringen av deltagande i kommande utbildningsmässor och skolbesök pågår. Som vanligt kommer ett nobelevent att arrangeras den 10 december, då gymnasister bjuds in till högskolan för att lära mer om årets nobelpristagare. Högskolan kommer också att återigen att arrangera ett Öppet Hus den 25 januari 2020.

Ett team på avdelningen är också involverade i det påbörjade visionsarbetet och gör under v. 46-47 ett antal workshoppar vid befintliga sektions- och avdelningsmöten. Alla medarbetare kommer att bjudas in till ett lunchmöte den 19 november för att fortsätta dialogen kring ny vision. Via ett formulär kan alla ge input till budskap i ny vision (senast 21 november).

Utbildningsstöd

Arbetet med att ta fram en projektplan avseende ny lärplattform fortskrider. Mer information kommer när det finns ett beslut kring tillvägagångssättet.