Process för framtagning av nya fristående kurser

Den operativa utbildningsplanering på Sektionen för förskollärar- och lärarutbildningar styrs av akademins rutiner och datum, som i sin tur följer fastställd tidplan för utbildningsutbud på Högskolan i Borås. Framtagande av ny kurs bör starta drygt ett år före planerad kursstart för att akademins process för utbildningsutbudet ska kunna följas. Förslagsvis initieras processen för framtagning av nya kurser i december varje år. De nya kurser som föreslås kan startas antingen vår eller höst kommande läsår.

I slutet av januari läggs en årstidplan ut och akademierna informeras på mejl till akademibrevlådorna samt direktmejl till controllers och studierektorer.
Årstidplan

Aktivitetsplan – framtagning av ny kurs på sektionen  

För fördjupad information om hela processen, se längre ner på denna webbsida

1. Kursidéer
Ansvariga: Lärare eller studierektor
Skickas till: Sektionsledning
Dokument: Formulär om kursförslag

2. Grundläggande kursinformation till Kursinfo
Ansvariga: Lärare tillsammans med studierektor
Skickas till: Sektionsledning
Dokument: Matris Grundläggande kursinformation

3. Kursplan
Ansvariga: Lärare med stöd av kurslag/ämnesgrupp/studierektor
Skickas till: Utbildningsutskott
Dokument: Beredningsunderlag, Mall för kursplan

4. Underlag till A3:s controller
Ansvariga: Studierektorer/Sektionens controller/ Sektionschef
Skickas till: Sektionsledning/A3:s controller
Dokument: Excelfil (som skickas ut på mejl)

5. Marknadsföringstext till webbsida
Ansvariga: Lärare
Skickas till: Kommunikatör/Utbildningsadministratör
Dokument: Instruktion med exempel

Tider för inlämning till utbildningsutskottets möten styr arbetsprocessen för beredning av kursplan.
Utbildningsutskottets mötestider finns på HB’s webbsida

Ta del av tidplan för framtagning av ny fristående kurs


Processbeskrivning

 • Sektionschef initierar kursutvecklingsprocess och uppmuntrar medarbetare att komma med förslag på nya fristående kurser. Kursidéer beskrivs i ett särskilt formulär för kursförslag som också blir underlag för beslut. Kursidéer mejlas till sektionens ledningsgrupp och presenteras eventuellt på en workshop.

 • Sektionens ledningsgrupp väljer ut kursförslag och meddelar medarbetare om besluten. Inskickade förslag samlas på Box där även beslutsprotokoll sparas så att det framgår på vilken grund ett kursförslag avslogs eller antogs.
 • Studierektor är processansvarig för framtagning av nya beslutade fristående kurser. Vilken studierektor som ansvarar för respektive kurs avgörs av vilket studierektorsområde som berörs i det enskilda ärendet.

 • Studierektor utser ansvariga lärare för framtagning av nya kurser. Arbetsprocessen innefattar beredning av ny kursplan, information till Kursinfo samt formulering av webbtexter.

 • Sektionens rutin för beredning av kursplaner (Dnr 209-18) följs, med undantag av att studierektor är processansvarig istället för programansvarig. Om fristående kurser samläses med programkurs är programansvarig emellertid ansvarig.

 • Studierektor och ansvariga lärare tar tillsammans fram förslag om grundläggande kursinformation till Kursinfo. Underlaget förs in i en färdig mall för att enkelt kunna föra in informationen i Kursinfo. Förslaget fastställs på sektionens ledningsmöte och sektionschef skickar därefter underlaget till akademins controller och till akademins administratör för kännedom.

 • På sektionens ledningsmöte presenterar sektionschef utbildningsutbudet i en Excelfil som utgör underlag till akademicontroller. Sektionschef sänder sektionens förslag till akademiens controller. Förslaget som skickats till akademins controller är ett underlag inför akademins ledningsråd. Det är viktigt att kursnamn överensstämmer med namn i kursplan.

 • Efter att akademichef tagit beslut om akademins förslag på utbildningsutbud skickar akademins controller det fastställda förslaget till sektionens utbildningsadministratör som matar in dessa kursuppgifter i ”Kursinfo”.
 • Det är rektor som fattar ett slutgiltigt beslut om utbildningsutbudet. Inför rektorns beslutsmöte gör Antagningen en utsökning av hela utbildningsutbudet i Kursinfo och föredrar ärendet för rektor. Rektors beslutsmöte äger rum en gång per termin, i maj och i oktober. Kursplanen behöver inte vara fastställd inför rektors beslutsmöte. Beslut tas under förutsättning att kursplan fastställs.

 • Lärare som är ansvarig för framtagande av ny kurs formulerar även en kursbeskrivning som ska publiceras på webben. Denna beskrivning används vid marknadsföring av kursen på webbplatsen (hb.se). Kommunikationsavdelningen är behjälpliga med genomläsning och bearbetning av texter, vid behov. Kommunikatören granskar texten före den skickas till sektionens utbildningsadministratör som matar in uppgifterna i Kursinfo och därifrån hämtas informationen automatiskt som publiceras på hb.se. Fristående kurser publiceras inte i den tryckta utbildningskatalogen.

 • Kursplanen måste vara fastställd för att information om kursen ska synas på antagning.se och på HB’s webbplats. Kursplanen bör därför vara fastställd före juni/november innan den termin ansökningen öppnar.
 • Sektionens kommunikatör är behjälplig med marknadsföring av sektionens utbildningsutbud och för en dialog med sektionschef om speciella marknadsföringsinsatser behöver planeras.