Tidsplanering av process för framtagning av nya fristående kurser

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildningar

Sektionens operativa utbildningsplanering styrs av A3:s rutiner och datum som i sin tur följer HB:s fastställda tidplan för utbildningsutbud. Framtagande av ny kurs bör starta drygt ett år före planerad kursstart för att A3:s process för utbildningsutbudet ska kunna följas. Förslagsvis initieras processen för framtagning av nya kurser i december varje år. De nya kurser som föreslås kan startas antingen vår eller höst kommande läsår.

I slutet av januari läggs en årstidplan ut och akademierna informeras på mail till akademibrevlådorna samt direktmail till controllers och studierektorer. Rektor tar beslut om kursutbud på ordinarie beslutsmöte i maj/oktober. Tilläggsbeslut för nya fristående kurser kan göras veckovis.

Tider för inlämning till utbildningsutskottets möten styr arbetsprocessen för beredning av kursplan.

Årstidplan
Utbildningsutskottets mötestider finns på hb.se

Tidplan

 

December

 • Sektionschef initierar kursutvecklingsprocess.
 • Medarbetare lämnar in nya kursförslag till respektive studierektor.
 • Sektionsledning behandlar inkomna förslag och ger lärare i uppdrag att ta fram ny kurs.

Januari

 • Studierektor och ansvarig lärare fyller i kursens grundläggande uppgifter i matrisen för grundläggande kursinformation.

Februari

 • Sektionens ledningsråd beslutar om förslag till utbildningsutbud.
 • Lärare skriver kursplan och förankrar arbetet med kurslag och studierektor.

Mars

 • Kursplan skickas in till utbildningsutskottet.

April

 • Kursplan fastställs av utbildningsutskottet.
 • Förslag på webbtext med populärbeskrivning stäms av med kommunikatör.
 • Sektionschef lämnar in förslag på A3 utbildningsutbud inför nästkommande vårtermin (excel-fil) till akademicontroller för A3.

Maj

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet inför kommande vårtermin på rektors beslutsmöte (Kursen kan beviljas under förutsättning att kursplanen blir fastställd)

Juni

 • I början av månaden lämnar sektionschef in slutligt förslag på A3:s utbildningsutbud inför nästkommande läsår (t.ex. HT21/VT22) (excel-fil) till akademicontroller för A3. Samtliga uppgifter i excel-filen måste vara ifyllda när den sänds in.
 • Kurser som funnits med i en tidigare initierad process eller som fastställs genom rektors tilläggsbeslut publiceras på webben (om det finns en fastställd kursplan) (kursstart -vt)
 • Ett komplett förslag till A3:s utbildningsutbud  fastställs vid A3:s ledningsråd i slutet av månaden och akademichef sänder ett akademichefsbeslut/anhållan till rektor om att fastställa A3:s förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår.

Augusti

 • Administratörerna lägger in akademichefens förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår i relaterade system.
 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte för nationellt utbud och kompletterande fristående kurser (kursstart -vt)

September

 • Kurser öppnar för anmälan på antagning.se. Detta gäller Kurser som funnits med i en tidigare initierad process eller som fastställs genom rektors tilläggsbeslut. (kursstart -vt)
 • Högskolans controllers genomför en flerårig HST/HPR-prognos bl.a. baserad på akademichefens förslag på utbildningsutbud inför nästkommande läsår.

Oktober

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte (Kursen kan beviljas under förutsättning att kursplanen blir fastställd) (kursstart -ht)
 • Förslag på webbtext med populärbeskrivning stäms av med kommunikatör (kursstart -ht)

November

 • Kurser publiceras på webben av utbildningsadministratör (när det finns en fastställd kursplan) (kursstart -ht)

December

 • Sektionschef initierar ny kursutvecklingsprocess

Februari

 • Rektor fattar beslut om kursutbudet på rektors beslutsmöte för nationellt utbud och kompletterande fristående kurser (kursstart -ht)

Mars

 • Kurser öppnar för anmälan på antagning.se (kursstart -ht)