Handläggning, råd och stöd

Det är grundläggande att förebygga så att diskriminering och trakasserier inte uppstår och det sker bäst med ett aktivt arbetsmiljöarbete på akademin/enheten. Alla som arbetar och studerar vid Högskolan i Borås ska ha kännedom om de lagar som kräver förebyggande och aktiva åtgärder mot diskriminering. Både medarbetare och studenter ska bemötas på ett korrekt och respektfullt sätt.

Högskolan i Borås rekommenderar att ärenden i möjligaste mån utreds och handläggs där missförhållandet har uppstått. Huvudsyftet är att få det kränkande beteendet att snarast upphöra. Om en medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier bör han eller hon i första hand vända sig till sin närmaste chef eller någon annan som man har förtroende för. Det finns också möjlighet att vända sig till HR- chefen, företagshälsovården, huvudskyddsombud, skyddsombud eller samordnaren för lika villkor. Ta del av högskolans rutin vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och negativ påverkan på studiemiljön.

Rutin vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och negativ påverkan på studiemiljön. (pdf)

I det fall man önskar lämna in en formell anmälan kan man göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till HR-chefen eller någon av de andra befattningar som nämns ovan. Man kan också använda den pdf-blankett som du kan finna i blankettarkivet.

Blankettarkivet

Anmälningsblanketten i Blankettarkivet måste skrivas ut och skickas in till högskolan alternativt sparas i din dator och sedan bilgäggas i ett e-postmeddelande. Blanketten skickas till högskolans HR-chef. KOntaktuppgifter finner du på högskolan webbsite under Kontakt.

 

Anmälan till diskrimineringsombudsmannen

Det finns även möjlighet för både studenter och anställda att i diskrimineringsärenden vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen - DO, do.se (extern länk) med sin anmälan. Högskolan kommer i sådana fall att ges möjlighet att yttra sig i anledning av anmälan och ge sin syn på ärendet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Box 3686, 103 59 Stockholm
Besök: Torsgatan 11 Stockholm, E-post do@do.se, Telefon växel: 08-120 20 700, Fax 08-120 20 800

Fackliga organisationer

Som medarbetare kan du också vända dig till din fackliga organisation för råd och stöd. Fackets roll i diskrimineringstvister är att företräda sina medlemmar. Om en arbetssökande eller medarbetare är fackligt organiserad har den fackliga organisationen rätt att biträda sin medlem. Du når de fackliga organisationerna via högskolans växel 033-435 40 00.

Företagshälsovården

Företagshälsovården ska genom förebyggande åtgärder verka för att medarbetare inte riskerar ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. De bistår också med rehabiliterande åtgärder för att undvikande av långvarig sjukskrivning, stöd vid krishantering och medverkar vid utbildningsinsatser.

Studentkåren

Som student kan man vända sig till sin studentkår för att för att få råd och stöd i kontakterna med högskolan. Kontaktuppgifter till Studentkåren i Borås är telefon 033-435 48 00, besöksadress: Allégatan 2, Borås, e-post sib@sib.hb.se alternativt studentkareniboras.se (extern länk).

Studenthälsan