Åtgärder vid kränkande särbehandling

Det är mycket viktigt att arbetsgivaren agerar så snart denne får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer och ser till att en dialog kommer till stånd med den som är utsatt och den som utpekas. Båda parter ska få möjlighet att berätta sin version och respekt ska visas båda parter.

Om samtal inte räcker, eller om medarbetaren inte är nöjd med den utredning som gjorts ska han/hon uppmuntras till att göra en formell anmälan till HR- chefen.