Lika villkor vid högskolan

Vårt mål är att medarbetare, studenter och sökande ska trivas och känna sig välkomna oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller eventuell funktionsnedsättning. Det vill säga; lika möjligheter och lika villkor för alla.

Området lika villkor planeras och samordnas inom staben genom en utsedd samordnare. Samordnaren bevakar, initierar och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samråd med HR och i samverkan med Studentombudsman/Koordinator för studenter med funktionsnedsättning samt samordnare för hållbar utveckling och Studentkåren.

HR ska utföra lönekartläggning inför lönerevision. Var tredje år utformas även handlingsplan för jämställda löner i samband med lönekartläggningen.

För att ta del av de vägledande och styrande dokumenten för arbetet med lika villkor vid lärosätet.