Inköp och upphandling på Högskolan i Borås

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora inom offentlig sektor. År 2019 uppgick de upphandlingspliktiga inköpen till ca 803 miljarder kronor exklusive moms vilket motsvarar 17,9 % av Sveriges BNP.

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Inköp och upphandling

Förutom att leda arbetet med att förändra upphandlings- och inköpsprocesserna på högskolan så har upphandlarna följande uppdrag:

  • Genomföra upphandlingar både under och över direktupphandlingsgränsen
  • Genomföra uppföljningar inom upphandlings- och inköpsområdet
  • Ge stöd till verksamheter och beställare gällande upphandlings- och inköpsfrågor
  • Utbilda och informera
  • Handlägga överprövningsärenden
  • Ge stöd vid leverantörstvister
  • Genomföra årliga spendanalyser
  • Administrera upphandlingssystemet

Hur gör jag?

Vid inköp ska man i första hand undersöka om det redan finns ett ramavtal med någon leverantör för varan eller tjänsten man ska köpa. Finns eget ramavtal eller ramavtal exempelvis från Kammarkollegiet eller annat lärosäte ska dessa avtal alltid användas oavsett inköpsvärdet. Finns ett ramavtal så avropar verksamheten ett avrop i enlighet med anvisningarna i ramavtalet.

I de fall ramavtal saknas ska högskolans upphandlare kontaktas. Upphandlaren hjälper då till med att genomföra en upphandling.

Kontaktuppgifter till högskolans upphandlare:

Namn: Florina Kurti / Anette Johanqvist
Tel: 033 - 435 42 78 / 033 - 435 44 86
E-post: florina.kurti@hb.se / anette.johanqvist@hb.se

Observera att inom nedan områden görs högskolans inköp av särskilda avdelningar inom verksamhetsstödet:

 

Som ett ytterligare stöd finns flödesschema för inköp/upphandling (pdf).