Överprövning av upphandling

Kortfattat kan processen beskrivas på så sätt att det sker en skriftväxling till förvaltningsrätten mellan den upphandlande myndigheten och den leverantör som begärt en överprövning. Det är upp till förvaltningsrätten att utreda ärendet i den omfattning den anser vara nödvändigt för att kunna fatta ett välgrundat beslut i frågan. När förvaltningsrätten anser att den har fått in tillräckligt med underlag i ärendet tar den sedan ställning i frågan och fattar sitt beslut. Beslutet kommuniceras sedan till den upphandlande myndigheten och leverantören.

Om förvaltningsrätten i en överprövningsprocess gällande en offentlig upphandling kommer fram till att ett fel har begåtts i upphandlingen och den klagande leverantören har lidit skada till följd av det begångna felet kan förvaltningsrätten, beroende på vilken typ av fel som har begåtts, antingen komma fram till att upphandlingen ska rättas i utvärderingsfasen (inklusive kvalificeringen av anbudsgivarna) eller att upphandlingen ska göras om från början.

En ansökan om överprövning ska ha lämnats in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut.

Det finns olika möjligheter för en leverantör att klaga på en upphandling. Skälet att klaga kan vara att leverantören anser att den upphandlande myndigheten eller enheten felaktigt har tilldelat ett kontrakt utan att genomföra en offentlig upphandling. Det kan också bero på att den upphandlande myndigheten eller enheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

Överprövning kan ske i tre olika situationer:

  • Överprövning av en upphandling
  • Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  • Överprövning av ett avtals giltighet