Sekretess

Absolut sekretess råder vid anbudsutvärdering och tills det att tilldelningsbesked meddelas. Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade sedan upphandlingen avslutats. 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om den upphandlande enheten gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Under en annonseringsperiod av en upphandling kan en leverantör ställa frågor, dessa ska besvaras  till samtliga leverantörer samtidigt utan att röja frågeställaren.