Ramavtal

Ramavtalen är bindande för högskolan och ska i enlighet med inköpspolicyn samt den statliga inköpssamordningen följas.

Kammarkollegiet bistår med ramavtal inom olika produkter, varor och tjänster. Högskolan i Borås är även med på andra lärosätens avtal. Avtal från Kammarkollegiet respektive andra lärosäten ska användas om möjligt i första hand. Avrop från ramavtal ska göras i enlighet med villkoren i ramavtalet, t ex. genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning.

Om avtalet från Kammarkollegiet av någon anledning inte kan användas ska det göras en avstegsanmälan till dem.

Mer information om de statliga ramavtalen finns på https://avropa.se/

Databas med statliga ramavtal (OBS en del av avtalen har löpt ut i datum och kan inte längre avropas)

Flödesschema för avrop från rangordnat avta (ej förnyad konkurrensutsättning)l.

Ofta använda ramavtal

Konferenshotell och kursgårdar (extern länk)
Hotell (extern länk)
Böcker (pdf)

Avklarade avrop av tjänster/varor som högskolan gjort

Högskolan har från ramavtalet Mangement - Verksamhets- och organisationsutveckling (Kammarkollegiets dnr 96-28-2014) avropat Sonder AB som levereantör av uppdrag rådgivning samt allmänt projektstöd inom större administrativa verksamhets-utvecklingsfrågor som högskolan har behov av i specifika projekt. Stödet avser allmänt stöd kring genomförande av förändringsarbete till ansvarig befattning vid högskolan enligt följande:

  • Övergripande verksamhetsansvarig; Stöd i övergripande projektledningsfrågor
  • Operativt verksamhetsansvarig; Stöd i övergripande projektledningsfrågor samt kring genomförande av förändringsprojekt
  • Projektledning; Stöd i frågor kring genomförande av förändringsprojekt

Exempel på allmänt projektstödsaktiviteter:

  • Utformning av projektplan, tidsplaner, kommunikationsplan m.m.
  • Genomförande av kartläggningsaktiviteter
  • Utformning av rapporter
  • Rådgivning till projektansvariga avseende genomförande av projektaktiviteter

Exempel på ett specifikt uppdrag är administrativt projektstöd i samband med framtagande av en projektplan gällande upphandling och implementering av standardsystem för planering och uppföljning.

Leverantören ska inte utöva någon formell arbetsledning i samband med genomförandet av uppdragen. Bemanning av projekt (projektledare, styrgrupp m.m.) ska utgöras av högskolans personal.

Kontakt kan tas direkt med Sonder AB (kontaktuppgifter finns diariefört under dnr 025-20), men kan kan också kontakta Åsa Dryselius vid högskolan. Det är avropat ett fast totalt timbelopp om 1180 kr exklusive moms. Kostnader för resor och logi ska ingå i detta pris.