Projektekonomi

På dessa sidor ges information gällande projektekonomi.

Definition av ekonomiskt projekt vid Högskolan i Borås:

 • finansieras av externa medel
 • har intäkter som överstiger 300 tkr oavsett finansieringskälla (d.v.s. inkl. medfinansiering)
 • har en bestämd arbetsuppgift och ett preciserat mål
 • uppgiften är tidsbegränsad och upphör därefter (eller övergår i ett nytt projekt)
 • en projektansvarig har utsetts

När ovanstående kriterier är uppfyllda är det enligt Högskolan i Borås ett projekt och kan läggas upp i ekonomisystemet som detta. Om ovanstående kriterier inte uppfylls definieras verksamheten som en aktivitet istället.

Verksamheten inom ett projekt ska kunna följas upp och redovisas dels inom högskolan och dels externt mot exempelvis bidragsgivarna.

Det finns externa krav på hur bokföring och redovisning av projekt ska se ut och därför bygger grunderna för projektredovisningen på en ekonomi- och projektmodell som förutsätter att:

 • redovisningen är till för verksamheten
 • på varje projekt skall samtliga kostnader redovisas (fullständig kostnadsredovisning)
 • alla projekt skall ha fullständig finansiering (full kostnadstäckning)
 • ett projekt är lika med en verksamhet
 • en verksamhet/projekt kan ha flera finansiärer
 • all verksamhet är knuten till en bokslutsenhet, normalt en akademi
 • om inte externfinansiering ger full kostnadstäckning skall akademins finansiering användas
 • enhetliga principer gäller för kalkylering, offert/ansökanshantering och uppföljning
 • indirekta kostnader debiteras månadsvis till respektive projekt via trigger.