Certificate on Financial Statement H2020

Inom H2020 är det krav på att alla beneficiaries och linked third parties bifogar ett Certificate on Financial Statement (CFS) med slutrapporten om de rapporterade direkta kostnaderna uppgår till EUR 325 000 eller mer. CFS är ett revisorsintyg i vilket alla rapporteringsperioders kostnader granskas. Intyget ska endast upprättas och lämnas in i samband med slutrapporten och täcka hela projektet från start till slut. Högskolan i Borås avropar revision- och granskningstjänster avseende revisorsintyg i externfinansieriade projekt enligt ramavtal, läs mer här. Projektledare och ekonom intygar i dokumentet Letter of representation att projektet redovisats i enlighet med gällande regelverk och att alla underlag gjorts tillgängliga för revisorn för att kunna genomföra en granskning.

Granskningen sker utifrån både god redovisningssed och de krav och riktlinjer som EU har satt upp. De ramverk som projektet granskas utifrån framgår av dokumentet Terms of Reference som  upprättas mellan revisionsbolaget och Högskolan i Borås.  Granskningen rapporteras sedan av revisorn i den standardiserade rapporten Independent Report of Factual Findings on costs declared under Horizon 2020 Research and Framework Programme.

Terms of Reference (Word)
Letter of Representation (Word)
Independent Report of Factual Findings on costs declared (Word)
Underlag till revisor för granskning (Excel)