Tidrapporter

H2020

Faktiska och stödberättigade lönekostnader

H2020 har särskilda regler för vad som är stödberättiade lönekostnader vilka skiljer sig från högskolans ordinarie principer för att bokföra och beräkna lönekostnader.Hur detta hanteras framgår av rutinen för redovisning av arbetstid och lönekostnad på projekt inom H2020.

Rutin för redovisning av arbetstid och lönekostnad på projekt inom H2020 (GEA89) (pdf)

Tidrapporter

För varje månad under vilket arbete skett ska en fullständig tidrapport fyllas i. Med fullständig menas att samtliga arbetsdagar ska summera till de antal timmar som den anställde arbetat. Detta innebär att förutom tid arbetad i projektet ska även tiden för andra arbetsuppgifter, sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet samt tjänstgöringsgrad fyllas i. Tiden som redovisas i projektet ska fyllas i fördelat per workpackage.

Forskaren har endast en tidrapporteringsfil för samtliga sina H2020-projekt och år. Tidrapporteringsfilen är knuten till individen och inte ett särskilt projekt. Tidrapporter över särskilda projekt skapas genom att välja (expandera) de projekt som man vill visa detaljerad rapporterad tid för som sedan skrivs ut.

Tidrapporterna ska signeras av forskaren som utfört arbetet samt attesteras av projektledare. Projektledarens tidrapporter attesteras av arbetsledande chef.

Time sheets H2020 2019 (Excel)
Time sheets H2020 2020 (Excel)

Nyttjande av maskiner och labb

Endast den andel av kostnaden för maskiner, labb och andra lokaler som avser facilitetens nyttjande i projektet är stödberättigad. För att kunna påvisa nyttjad tid bör denna tidredovisas. Genom att använda en gemensam redovisningsmall för nyttjande av våra maskiner, labb och andra lokaler så uppnår vi en enhetligare kostnadsberäkning i våra projekt. I dagsläget saknar högskolan en kostnadsmodell för labb och verkstäder för vad det kostar att nyttja en facilitet. Därför är endast faktiska kostnader som kan styrkas uppstå för projektets genomförande tas upp i våra EU-projekt, t ex avskrivningar, material som köps in direkt för genomförandet, teknikers faktiska tid enligt tidrapportering etc.

Equipment and lab costs (Excel)

Interreg

Faktiska och stödberättigade lönekostnader

Interreg har särskilda regler för vad som är stödberättiade lönekostnader vilka skiljer sig från högskolans ordinarie principer för att bokföra och beräkna lönekostnader.Hur detta hanteras framgår av rutinen för bokföring och redovisning av lönekostnad inom Interregprogrammen.

Rutin för bokföring och redovisning av lönekostnad inom Interregprogrammen (GEA92) (pdf)

Tidrapporter

Varje Interregprogram har sina egna mallar och rapporter som ska användas, hämta alltid den senaste versionen av dessa direkt från programmets hemsida.