Samfinansiering


Om det i finansiärens utlysning/kontrakt framgår att den sökande organisationen själv måste stå för X % av den totala ansökta budgetens kostnader eller att finansiären endast finansierar en viss andel av sökt budget men inte ställer krav på hur och av vem resterande budget finansieras finns krav om samfinansiering.

Samfinansiering kan vara av olika slag:

  1. Kontant – om samfinansieringen sker genom att kontanta medel i form av anslag eller bidrag (utan förpliktelser till andra avtal och kontrakt) tillförs projektet är den att betrakta som kontant.
  1. In Kind – om finansiären tillåter en egeninsats i form av t ex arbetad tid eller resurser såsom lokaler och teknisk utrustning,  och som kan räknas om till ett värde men inte redovisas ekonomiskt i projektet. In Kind benämns också som direktfinansiering av vissa vanliga finansiärer.
  1. Motfinansiering – om det i finansiärens utlysning framgår att finansiären endast finansierar en viss andel av sökt budget men inte ställer krav på hur och av vem resterande budget finansieras kan den sökande organisationen önska att samfinansiera projektet med annat externt bidrag och tillhörande kostnader, dvs med ett annat projekt, genom att erhålla ett medfinansieringsintyg för det befintliga projektet från finansiären.


Samfinansiering i form av kontanta medel eller in kind är de alternativ som bör tillämpas i första hand, och motfinansiering i form av andra befintliga projekt bör endast användas i undantagsfall. Anslag ska tillföras projektet vid projektstart, d v s anslag motsvarande hela projekttidens samfinansiering bokförs på projektet redan vid start för att reservera beloppet då man inte kan veta något om de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.
Om det övervägs att använda ett redan befintligt projekt som motfinansiering till ett nytt bör detta ingående utredas tillsammans med en erfaren ekonom. Aspekter som särskilt behöver tittas närmare på och utvärderas avseende risker, komplexitet och möjlighet är:

  • finansiärernas skillnader i villkor
  • stödberättigade kostnader
  • projektbudget och dess finansiering
  • projektperiod
  • rapporteringsperioder

Den grundläggande principen vid HB är att befintliga projekt ska kunna fortsätta att hanteras på befintligt sätt, dvs ska kunna ligga kvar i sin helhet på det projektnummer (akt/proj) som det lagts upp på, och inte brytas isär för att lägga delar av det på nytt projektnummer. Om projektperioden är slut tidigare än det nya projektet måste konsekvenserna av detta identifieras och dokumenteras då detta medför att motfinansiering endast finns för del av det nya projektets löptid vilket i sin tur kan medföra olika konsekvenser för budgeten och upparbetade kostnader. Rekommendationen är därför att projekt som ska utgöra motfinansiering i andra projekt ska ha samma budget och projektperiod.

Samfinansiering vid ej full kostnadstäckning

Om finansiären inte tillåter det påslag för indirekta kostnader som den berörda verksamheten har eller tillämpar fasta schabloner för tex LKP, lokaler  och administration måste verksamheten samfinansiera mellanskillnaden som krävs för att uppnå full kostnadstäckning. Även när ett projekts planerade kostnader inte täcks av det erhållna bidraget krävs samfinansiering för att erhålla full kostnadstäckning.
Samfinansiering för full kostnadstäckning är alltid kontant i form av verksamhetens interna anslag som tillförs projektet. Anslag ska tillföras projektet vid projektstart, d v s anslag motsvarande hela projekttidens samfinansiering bokförs på projektet redan vid start för att reservera beloppet då man inte kan veta något om de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.

Principen om parallell förbrukning

I projekt med samfinansiering tillämpas principen parallell förbrukning, vilket innebär att all finansiering förbrukas i samma takt oavsett finansiär. Samtliga kostnader anses därför till olika stor andel finansieras av samtliga finansiärer. I projekt som är samfinansierade av HB måste en fördelning av förbrukning av medel fastställas i samband med projektupplägg i den ekonomiska projektbeskrivningen. Fördelningen ligger till grund för hur stor andel av projektets kostnader som ”tillhör” de olika finansieringskällorna. Detta påverkar om medel ska periodiseras eller utgöra myndighetskapital. Fördelningen grundar sig på beslutade externa medel (exklusive medel som transfereras eller vidareförmedlas till annan projektpartner) och budgeterade interna anslagsmedel för hela projektperioden. Fördelningen kan förändras under projektets löptid om förutsättningarna förändras, t ex genom att det tillkommer finansiering som inte var känd vid projektstart. Om fördelningen förändras under projektperioden slår den nya fördelningen retroaktivt på projektet. (Observera att den retroaktiva fördelningen påverkar periodisering och årets resultat, inte föregående års påslag etc.). Uppgifter om fördelning av medel ska finnas på den ekonomiska projektbeskrivningen (uppläggningsblanketten) som löpande uppdateras när förändring sker. Externa medel periodiseras. Samfinansiering i form av anslag utgör ej grund för periodisering utan påverkar myndighetskapitalet.

Exempel - Projekt med samfinansiering

Bidrag: 1 200 tkr
Samfinansiering (anslag): 800 tkr
Fördelning: 60/40
Pålägg: 50%

År 1:

År 2:

Projektet avslutas med ett underskott om 100 tkr.

Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2008-05-29
Reviderad: 2009-01-08, 2015-08-28