Periodiseringar

Periodisering av fakturor

Beloppsgräns för periodisering är 50 000 kr exkl. moms per faktura.

Om en faktura avser två kommande år ska fakturabeloppet exkl. moms vara minst 50 000 kr per år för att den ska periodiseras båda åren. Är beloppet för det ena året över 50 000 kr men inte för det andra året, periodiseras hela beloppet första året.

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som är bokförda på en period men som avser kommande perioder. De ska därmed periodiseras så att kostnaden belastar kommande perioder. Avdelningen Ekonomi söker varje månad ut fakturor med belopp på över 50 000 kr exkl. moms och bokför periodiseringar. Se bilaga 1 hur en sökning görs i Agresso.

Periodisering av hyreskostnader bokförs månadsvis av avdelningen Ekonomi. Periodisering av övriga driftskostnader bokförs kvartalsvis av avdelningen Ekonomi.

Upplupna kostnader

Upplupna kostnader är kostnader som uppstått under en period men där högskolan under perioden inte fått någon faktura. Dessa kostnader bokförs i samband med bokslut av avdelningen Ekonomi.

Förutbetalda och upplupna intäkter

Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits under en period men avser kommande period. Upplupna intäkter är intäkter som avser aktuell period men inte fakturerats.

Periodisering av lönekostnader

 Lönekostnader som periodiseras är kostnader som avser året men som utbetalas i januari, förändring av semesterlöneskuld, förändring av planeringssaldo och förändring av flex- och kompsaldo för administrativ och teknisk personal.

Periodisering av lönekostnader görs av avdelningen Ekonomi i samband med årsbokslutet.

Periodisering av projekt

Externa pågående projekt periodiseras fyra gånger per år per mars, per juni, per september och i samband med årsbokslutet. Externa projekt är aktivitet/projekt i ekonomisystemet som har siffra 5 som tredje siffra.

Periodisering görs i följande fall:

  • Om projektets erhållna medel inte förbrukats. De periodiseras då för att täcka framtida kostnader.
  • Om kostnaderna i projektet överstiger erhållna intäkter och ytterligare externa medel kommer att betalas in till projektet senare.

Periodisering av projekt görs av avdelningen Ekonomi.

Periodisering av transfereringar

Erhållna bidrag som ska vidareförmedlas i kontoklass 7, men som ännu inte förmedlats periodiseras. Transfereringar periodiseras fyra gånger per år per mars, per juni, per september och i samband med årsbokslutet.

Periodisering av transfereringar görs av avdelningen Ekonomi.

Ekonomichefsbeslut GEA48
Handläggare: Jenny Eliasson Teesalu
Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2010-10-05
Reviderad: 2018-03-29