Inventeringsprotokoll

Uppgifter i inventeringsprotokollet

Inventeringsprotokollet ska innehålla nedanstående information om varje projekt och aktivitet med kapital. Uppgifterna om projekten och aktiviteterna med kapital i inventeringsprotokollet utgör grund för om det finns skäl för periodisering eller inte.

Endast angiven mall får användas. Mallen får ej ändras då ifylld information används i andra rapportmallar vid periodisering. Ifylld mall sparas i .xls-format i mapp för inventeringsprotokoll.

Kolumn

Beskrivning

Org. enh.

Ange organisatorisk enhet enligt Agresso

Projekt/aktnr

Ange akt/proj enligt Agresso

Projekt-/aktivitetsnamn

Ange namn enligt Agresso

Vgren

Ange vgren enligt Agresso

Uppläggningsår (i Agresso)

Ange det år som akt/proj-numret skapades i Agresso

Giltigt avtals löptid (vid förlängning ändra datum)

- Från-datum

- Till-datum

Ange projektets aktuella löptid. Om projektet har blivit förlängt ange den nya löptiden. Uppgift om förlängning av projekt ska vara dokumenterad och finnas i projektmappen.

Beslutade medel som ännu ej betalats till HB

- Till HB

- Transfereringar

Ange om det finns beslutade medel som ännu ej har betalats ut till HB. Fördela återstående medel på medel som ska användas av HB respektive medel som avser transferering.

Mer än en extern finansiär

Ange om det finns mer än en finansiär i projektet (Ja/Nej).

Samfinansiering i form av anslag

- Ja/Nej

- Extern finansieringsgrad (%)

-Ändrats (Ja/Nej)

Ange om det finns medfinansiering i projektet. Om det gör det ska den externa finansieringsgraden anges. Den externa finansieringsgraden ska stämma överens med den ekonomiska projektbeskrivningen.

Huvudsaklig finansiär (4 siffror)

Ange kod för huvudsaklig finansiär enligt Agresso.

Huvudsaklig motpartskod (VERSALER)

Ange kod för huvudsaklig motpartskod enligt Agresso.

Utbetalas medel finansierade av EU (finansiärskod 2*) direkt till HB?

Ange om de medel som erhålls av EU utbetalas direkt till HB utan mellanparter (Ja/Nej)

Kontering samfinansiering

- Orgenhet

- Akt/proj

- Konto

Ange konto, orgenhet och aktproj för där samfinansieringen ska debiteras från.

Datum för ekonomisk redovisning till finansiär

Ange datum för när ekonomisk slutredovisning ska skickas till finansiär.

Övrig information

Ange ev. övrig information som är viktig att känna till vid periodisering. Om löptiden för projektet har gått ut ska det alltid finnas en kommentar som motiverar varför projektet inte är avslutat.

Ladda ner Inventeringsprotokoll (excel)