Inventeringsprotokoll

Uppgifter i inventeringsprotokollet

Inventeringsprotokollet ska vara underskrivet av berörd chef och akademichef/förvaltningschef och innehålla nedanstående information om varje projekt och aktivitet med kapital. Uppgifterna om projekten och aktiviteterna med kapital i inventeringsprotokollet utgör grunde för om det finns skäl för periodisering eller inte.

Kolumn

Beskrivning

Org. enh.

Ange organisatorisk enhet enligt Agresso

Projekt/aktnr

Ange akt/proj enligt Agresso

Projekt-/aktivitetsnamn

Ange namn enligt Agresso

V-gren

Ange verksamhetsgren enligt Agresso

Projekt (P) eller Aktivitet med kapital (AK)

Ange om det är ett Projekt eller en aktivitet med kapital

Giltigt avtals löptid (vid förlängning ändra datum)

Ange projektets aktuella löptid. Om projektet har blivit förlängt ange den nya löptiden. Uppgift om förlängning av projekt ska vara dokumenterad och finnas i projektmappen.

Beslutade medel som ännu ej betalats till HB

Ange om det finns beslutade medel som ännu ej har betalats ut till HB. Fördela återstående medel på medel som ska användas av HB respektive medel som avser transferering.

Mer än en extern finansiär

Ange om det finns mer än en finansiär i projektet.

Medfinansiering i form av anslag

Ange om det finns medfinansiering i projektet. Om det gör det ska den externa finansieringsgraden anges. Den externa finansieringsgraden ska stämma överens med den ekonomiska projektbeskrivningen.

Huvudsaklig finansiär (4 siffror)

Ange kod för huvudsaklig finansiär enligt Agresso.

Datum för ekonomisk redovisning till finansiär

Ange datum för när ekonomisk slutredovisning ska skickas till finansiär.

Övrig information

Ange ev. övrig information som är viktig att känna till vid periodisering. Om löptiden för projektet har gått ut ska det alltid finnas en kommentar som motiverar varför projektet inte är avslutat.

 

Inventeringsprotokoll (uppdaterat 2015-11-26)