Projektupplägg

Medel från EU delas in i tre grupper:

  • Medel från Europeiska forskningsrådet (ERC)
  • Medel från EUs ramprogram (Horiozon Europe och äldre ramprogram, men ej medel från ERC, se ovan)
  • Övriga EU-medel

Ange på uppläggningsblanketten vilken typ av EU-medel som avses.

För externfinansierade projekt tillämpas principen om full kostnadstäckning. Det betyder att samtliga kostnader för projektet/aktiviteten inklusive projektets/aktivitetens andel av högskolans/enhetens gemensamma kostnader ska täckas av projektmedel.

Redan i samband med att ekonomisk projekt/aktivitet med kapital läggs upp är det viktigt att gå igenom hur redovisningen till finansiär ska gå till. En del finansiärer kräver väldigt omfattande redovisningar vid ett flertal tillfällen under projektets löptid. Ladda ner blankett för upplägg (ekonomisk projektbeskrivning) (reviderad 2022-06-29)

Uppdatering av ekonomiska projektbeskrivningar

Vid upplägg av ekonomiska projekt och aktiviteter med kapital ska en ekonomisk projektbeskrivning fyllas i. Denna blankett ska sedan uppdateras kvartalsvis vid förändringar.

Ekonomichefsbeslut GEA87
Handläggare: Jenny Eliasson Teesalu
Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2015-06-27