Utrustning/inventarier i externfinansierade projekt

Externfinansierade projekt med en återstående löptid som understiger tre (3) år

För projekt med en återstående löptid som understiger tre (3) år kan anskaffning av utrustning direktkostnadsföras. Det är den bedömda ekonomiska livslängden som är avgörande. Om utrustningen bedöms ha en ekonomisk livslängd även efter projektets löptid och överstiga tre (3) år är det att betraktas som anläggningstillgång (skulle utrustningen ha anskaffats även om inte projektet fanns?). Om utrustningen bedöms ha en ekonomisk livslängd som följer projektets löptid och därmed understiger tre (3) år skall utrustningen direktkostnadsföras. Vid direktkostnadsföring skall på bokföringsverifikationen anges att den ekonomiska livslängden bedöms understiga tre (3)år och anledningen till detta. Utrustningen skall registreras i inventarieregister, men inte i anläggningsregistret.

Om ett externfinansierat projekt med anläggningar ska avslutas innan tillgångens ekonomiska livslängd är slut kan en överflyttning göras i anläggningsregistret (av EA) till en institutionsgemensam aktivitet för anläggningstillgångar. 

Externfinansierade projekt med en återstående löptid på tre (3) eller fler år

Högskolans normala regler och rutiner för anläggningstillgångar skall tillämpas.

Redovisningsprinciper för utrustning

Högskolans redovisningsprinciper för anläggningstillgångar och inköp av utrustning framgår av Ekonomichefsbesluten GEA22 och GEA88.