Kontoplan

Ett konto kan tala om vilken sorts intäkt eller kostnad det rör sig om, till exempel intäkter för försäljning av utbildning eller lönekostnader. Det kan också visa vilken sorts tillgång eller skuld det rör sig om, till exempel anläggningstillgångar eller leverantörsskulder.

Kontoplanen är uppdelad i nio kontoklasser:

Kontoklass 1

Tillgångar

Kontoklass 2

Skulder och eget kapital

Kontoklass 3

Intäkter

Kontoklass 4

Personalkostnader

Kontoklass 5

Lokalkostnader och övriga driftskostnader

Kontoklass 6

Avyttring, avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar

Kontoklass 7

Uppbörd och transfereringar

Kontoklass 8

Finansiella intäkter/kostnader och årets resultat

Kontoklass 9

Interna intäkter/kostnader och fördelningar

Räkenskaperna kan sammanställas i en resultat- och balansräkning. Balansräkningen består av kontoklass 1 och 2 och resultaträkningen består av kontoklass 3 till 9.

Ladda ner fullständig kontoplan i excel.