Jävsregler

I 16§ förvaltningslagen anges att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om

  • han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  • han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  • han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
  • det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Exempel på sådana situationer är om man är vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet, man är ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet rent sakligt saknar betydelse, kan myndigheten bortse från jäv. Det är ansvarig chef eller beslutsfattare som gör denna bedömning, inte den enskilde anställde själv. Denna bedömning bör dokumenteras och läggas in i diariet tillsammans med de övriga handlingarna i ärendet. Viktigt att är att fråga om jäv kan uppstå även på objektiva grunder genom att en omständighet som sakligt sett inte är att beteckna som jäv, kan vara olämplig på grund av att agerandet kan upplevas som olämpligt för utomstående. Även i detta ska vägas in i chefs eller beslutsfattares bedömning i saken.

I 17§ förvaltningslagen anges att den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

I 18§ förvaltningslagen anges att den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.

I 7 kap. 16§ styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) anges att det ankommer på anställd att till sin närmaste chef omedelbart anmäla förhållanden som kan innebära jäv.

Exempel på situationer som innebär/kan innebära jäv:

  • Examination av en person som är närstående till examinatorn. Även vid vissa undervisningssituationer kan det förekomma risk för partisk behandling, varför lärare och examinatorer bör undvika att överhuvudtaget undervisa i grupper där det finns personer som kan innebära risk för att en jävssituation kan uppstå.
  • Handläggning av ett ärende som rör en person som handläggaren upplever det svårt att hålla sig opartisk gentemot (t.ex. om det föreligger ovänskap eller annan faktor som riskerar påverka opartiskheten).
  • Ledamot i nämnd kan vara jävig i det fall denne ska fatta beslut som rör en person som denne haft gemensamt nära, långvarigt författarskap relativt nära i tid.
  • Rekrytering av personal eller attestering av utbetalningar/ersättningar.

Exempel på situationer som enligt Överklagandenämnden för högskolan inte anser vara jäv för ledamöter i nämnder/styrelser:

  • Vanligt förekommande handledar-/doktorandförhållande
  • Vanligt förekommande kollegialt förhållande

Dock viktigt att i det fall det förekommer något förhållande som på något sätt kan komma att påverka opartiskheten i handläggningen - t.ex. att det förekommer någon form av lättare konflikt eller att man har ett lite närmare vänförhållande än med övriga kollegor - ska jävsreglerna beaktas. Det viktiga är att opartiskheten inte ska kunna ifrågasättas.

Om det finns risk för att man som handläggare/examinator kan vara jävig ska man kontakta sin närmaste chef som då har att se till att annan (ej jävig person) hanterar ärendet. Om en ledamot i en beslutande nämnd/styrelse kan vara jävig ska denne gå ut ur rummet när diskussion förs och beslut tas.

I det fall någon anser att det förekommit jäv ska högskolan pröva denna fråga direkt (18§ förvaltningslagen). Beslut angående jäv är dock inte möjligt att överklaga inom högskolesektorn.