Korrekt bemötande

Enligt 6 § förvaltningslagen ska en högskolan i dess egenskap av statlig myndighet se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Kraven på smidighet innebär att den enskilde har rätt att få ett gott bemötande från högskolan. Detta gäller även om enskilda riktar kritik gentemot högskolan eller dess anställda.

Serviceplikten innebär även att högskolan måste lämna någon form av svar på en fråga som kommit in från en extern person (student och ej anställda vid högskolan). Om högskolan inte kan eller bör svara på frågan ska högskolan meddela detta till den som ställt frågan. Alla svar ska lämnas så snabbt som möjligt.

Enligt 6 § förvaltningslagen ska högskolan inom sitt verksamhetsområde lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Denna serviceskyldighet gäller oberoende av om den enskilde begär hjälp eller inte. Hjälpen till enskilda kan t.ex. bestå i att lämna upplysningar om hur man gör en ansökan, vilka handlingar som ska skickas med ansökan eller hur en blankett ska fyllas i.