Korrekt förvaltningsrättslig hantering

Den statliga värdegrunden

Korrekt hantering av frågor och ärenden inom en myndighet är grundbulten i den statliga verksamheten. Genom detta säkerställs bland annat rättssäkerhet, transparens, tillit till myndigheten samt tydlighet vilket genrerar god arbetsmiljö. Den statliga värdegrunden är framtagen som ett stöd för statsanställda i de avvägningar som behöver tas i samband med arbetet för att säkertställa korrekt hantering.

Den statliga värdegrunden består av 6 principer och återspeglas i  grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession:

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Medborgarna är uppdragsgivare och verksamheten finansieras med skattemedel.
  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Den statsanställde har ansvar för att säkerställa att det finns författningsstöd för den åtgärd som ska vidtas.
  • Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. I sin egenskap av företrädare för myndigheten är den anställde skyldig att alltid beakta saklighet och opartiskhet när arbetsuppgifter för myndigheten vidtas.
  • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på bl.a. fri åsiktsbildning. Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. För den statsanställde är det viktigt att tänka på att friheterna gäller såväl för den anställde själv, som för hans eller hennes kollegor och för den enskilde medborgaren. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Statstjänstemannen tillförsäkrad yttranderätt enligt 2 kap.  1 § regeringsformen gentemot det allmänna (och då även den myndighet man är anställd vid), men har att beakta kraven på saklighet (1 kap. 9 § regeringsformen) i sin tjänsteutövning samt gällande regler rörande sekretess.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet. För att utöva sin tjänst med respekt för den enskilda människan måste den statsanställde främst uppfylla krav på ickediskriminering och hänsyn till enskildas personliga integritet.
  • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Med effektivitet menas att de av statsmakterna fastlagda målen för verksamheten nås med rimlig resursinsats och inom givna ekonomiska och andra ramar. I begreppet måluppfyllelse ingår även ett kvalitetskrav. Vad gäller service har allmänheten rätt till att få information, vägledning och råd från myndigheten. En enskild som frågar en myndighet om något ska få ett svar. Myndigheten har även skyldighet att ge information på eget initiativ och på ett aktivt vis utifrån de behov som finns inom myndighetens verksamhet. 

Mer information om den statliga värdegrunden ges av Statskontoret. Länk till Statskontorets webbsidor om den statliga värdegrunden.