Bedömning och ställningstagande

Föredragande/handläggaren är den som är bäst insatt i ett ärende varför dennes ställningstagande i ärendet är av stor vikt för beslutsfattaren.

Föredragandes/handläggarens ställningstagande i ärendet ska alltid ske utifrån en bedömning utifrån gällande författningar och interna regler/riktlinjer samt utgå från vad som finns i det framtagna beslutsunderlaget.                         

Bedömer man att något saknas ska man komplettera ärendet och se till att detta tillförs beslutsunderlaget.