Grundläggande principer för god förvaltning som gäller all handläggning

Legalitet 

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5§ förvaltningslagen).

Detta innebär att högskolan endast får vidta åtgärder som är reglerat i lag eller förordning. T.ex. innebär det att endast examinator får fatta beslut om betyg (6 kap. 18§ högskoleförordningen) samt att endast de examinationsformer som finns angivna i kursplan får användas.

Objektivitet

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk (5§ förvaltningslagen).

Jävsreglerna tar sin utgångspunkt från denna princip.

Proportionalitet

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot (5§ förvaltningslagen).

Service

En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål (6§ förvaltningslagen).

Denna princip är grundläggande för t.ex. samverkansplikten (8§ förvaltningslagen), hur handläggning ska genomföras (snabbt, enkelt och så kostnadseffektivt som möjligt - 9§ förvaltningslagen), tolkning och översättning (13§ förvaltningslagen), högskolans utredningsansvar (23§ förvaltningslagen).

Tillgänglighet

En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar (7§ förvaltningslagen).

Detta innebär bl.a. att e-post, pim, lämnade telefonmeddelanden m.m. måste tas om hand även när den enskilde anställde inte är i tjänst.

Samverkan

En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.

Detta innebär bl.a. högskolan så långt det är möjligt ska samverka med andra myndigheter (ett gammalt begrepp för detta är "att myndigheterna ska räcka varandra handen") när de ställer frågor eller lämnar över remisser.

En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.

Detta är en del i högskolans serviceplikt (se ovan).