Förvaltningschef

Förvaltningschefen har inga fasta beslutsmöten. Ärenden som ska beslutas av förvaltningschefen ska anmälas till rektorsstab@hb.se. Det färdiga beslutsförslaget ska bifogas anmälan. Beslut sker alltid efter föredragning och handläggaren kontaktas för särskild överenskommelse om när föredragning kan äga rum. 

Efter beslut gäller fortfarande den vanliga gången avseende diarieföring, expediering m.m. Läs mer i Handläggarhandboken.

Finns frågor kring detta kontakta Anna-Karin Josefsson eller Marie Wennberg.