Förvaltningschef

Förvaltningschefs beslutsmöte äger rum varje vecka, onsdagar kl. 09:00-09:30. För datum, se Förvaltningschefs beslutsmöte.

Anmälan av ärenden ska se senast måndag kl. 09:00 samma vecka som mötet äger rum; detta för att högskolans ledning och studentkår ska kunna ta del av underlagen före mötet.

Gör såhär:

 1. Anmäl ärendet i följande formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. När anmälningsformuläret är inskickat får du som föredragande en bekräftelse på att ärendet är mottaget.
 2. Beslutshandling utformas enligt mall efter färdig beredning: Mall-förvaltningschefs beslut (Word-fil)
 3. Spara ditt beslutsunderlag som PDF/A.
  • Om beslutsförslaget består av flera dokument, foga samman dessa till en enda fil med beslutsförslaget överst.
 4. Ladda upp din PDF/A i EduSign, signera och spara ner filen på din dator. 
 5. Bifoga ditt signerade beslutsunderlag till ett svar på bekräftelsemailet (alternativt skicka in ditt signerade beslutsunderlag samtidigt som du anmäler ärendet), senast kl. måndag kl. 9 samma vecka som mötet äger rum.
  • Kontroll av beslutsunderlaget görs enligt följande:
   • Att förvaltningschef är rätt beslutsfattare
   • Att beslutsunderlaget följer mallen
   • Att relevanta synpunkter och samråd har skett, om så är relevant för ärendets utformning
  •  Föredragande ansvarar för att skyndsamt vidta eventuella justeringar/kompletteringar av beslutsunderlaget.
 6. Kallelse till mötet kommer under måndagen samma vecka som mötet äger rum.
 7. Mötet hålls i zoom (länk finns i dagordningen). Föredragande förväntas hålla en kort och koncis muntlig dragning av ärendet. Närvarande vid mötet är förvaltningschef, handläggare och föredragande. Studentkåren är inbjudna och deltar om de så önskar. Förvaltningschef signerar beslutet efter föredragning.
 8. Efter mötet skickar handläggare över det signerade protokollet till föredragande och till registraturet. Föredragande har sedan att tillse att berörda får ta del av det fattade beslutet, vidta ändrade rutiner etc. som blir resultatet av beslutet. Eventuella övriga för akten relevanta handlingar åligger föredragande att skicka till registraturet, senast påföljande arbetsdag.

För mer information, se arkivering

Registraturet ansvarar för expediering av beslutet internt inom högskolan. Expediering externt ansvarar handläggaren för. Se expediering.