Handläggning av överklaganden

Syftet med denna information är att ge chefer och handläggare stöd och vägledning i hanteringen av ärenden rörande överklaganden. Informationen tar sin utgångspunkt i förvaltningslagen och högskoleförordningen.

De högre instanser som hanterar överklaganden

Följande högre instanser är aktuella vid överklaganden av högskolans beslut: 

Förvaltningsdomstol                                                                                     

Beslut om disciplinära åtgärder

Avslagsbeslut rörande:

 • begäran om registrerades rätt till information (artikel 12.5 dataskyddsförordningen),
 • tillgång av sina egna personuppgifter (artikel 15 dataskyddsförordningen),
 • rätt till rättelse (artikel 16 dataskyddsförordningen),
 • rätt till radering (artikel 17 dataskyddsförordningen),
 • rätt till begränsning av behandling (artikel 18 dataskyddsförordningen),
 • anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling (artikel 19 dataskyddsförordningen),
 • rätten till dataportabilitet (artikel 20 dataskyddsförordningen) samt
 • rätt att göra invändningar (artikel 21 dataskyddsförordningen)
 • övriga beslut som inte grundas på specifika regler i högskolelag/högskoleförordning såsom beslut om återkallelse om antagningsbeslut på grund av föregående beslut av UHR att en person anses ha lämnat vilseledande uppgifter vid genomförande av högskoleprovet

Kammarrätt

Beslut om att sekretessbelägga hel eller del av handling eller att handling inte finns förvarad vid myndigheten

Överklagandenämnden för högskolan

 • beslut uppräknande i 12 kap. 2 § högskoleförordningen
 • beslut att ge en studentsammanslutning ställning som studentkår vid lärosätet enligt studentkårsförordningen (2009:769)
 • beslut om att stänga av en student som inte betalat sin studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift
 • beslut om utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
 • diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § diskrimineringslagen,
 • diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen
 • förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 § diskrimineringslagen (4 kap. 18 § diskrimineringslagen)

Jävsbeslut och avvisningsbeslut; Den högre instans som har att pröva överklagande av det ärende som jävsfrågan avser.