Information om vilka beslut som är möjliga att överklaga

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

12 kap. 2 § högskoleförordningen

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll

Utbildning på forskarnivå

12 kap. 2 § högskoleförordningen

  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §

Anställningsärenden

12 kap. 2 § högskoleförordningen

  • beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om anställning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c §
  • beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran
  • beslut enligt 4 kap. ??
 

Disciplinärenden

12 kap. 3 § högskoleförordningen

Beslut av disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas hos allmän domstol. 

Beslut om interimistisk avstängning är dock inte möjligt att överklaga.

Avvisningsbeslut

45 § förvaltningslagen

Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om

1. förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller

2. överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

OBS att högskolan endast ska ta ställning till om överklagande har inkommit i rätt tid. Högskolan ska inte ta ställning i frågan om det överklagade beslutet är överklagbart eller inte – denna bedömning ska den högre instansen göra. Detta innebär att beslut som enligt 12 kap. högskoleförordningen inte är överklagbara, ändå ska överlämnas till högre instans för bedömning. I detta fall görs ingen rättidsbedömning. Överklagandet ska alltså inte avvisas på den grund att beslutet i sig inte är överklagbart. 

Beslut om att ombud/biträde bedöms olämpligt för sitt uppdrag

41 § förvaltningslagen

Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Likabehandling

4 kap. 18 § diskrimineringslagen

Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser

a. tillträde till utbildning,

b. tillgodoräknande av utbildning,

c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,

d. byte av handledare,

e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, eller

f. en ingripande åtgärd mot en student,

2. diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3, eller

3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.

Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den ordning som föreskrivs där i stället för enligt första stycket.

Studentkår

10 § studentkårsförordningen (SFS 2009:769)

Beslut om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller om att en sammanslutning inte längre ska ha sådan ställning.

Övriga beslut vilka har sin grund i bestämmelser i högskolelag/högskoleförordning än ovan uppräknade är inte möjliga att överklaga (12 kap. 4 § högskoleförordningen).

Sekretessbeslut

Beslut där högskolan har avslagit en enskilds begäran om att få ta del av allmän handling eller lämnat ut handling med förbehåll får överklagas till kammarrätt.

Jävsbeslut 

Från och med den 1 juli 2018 kan jävsbeslut överklagas när som helst i ärendehandläggningen (41 § förvaltningslagen).

Övriga beslut

Övriga beslut vilka inte har sin grund i bestämmelser i högskolelag/högskoleförordning kan överklagas till förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagens bestämmelser.