Handläggning vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning

Gällande föreskrifter 

I diskrimineringslagen används begreppen diskriminering och trakasserier medan i AFS 2015:4 används benämningen kränkande särbehandling. Lagstiftningen gör skillnad på kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna - vilket regleras i diskrimineringslagen - och övriga kränkningar som regleras i arbetsmiljölagstiftningen. Reglerna om kränkande särbehandling gäller, enligt 3 § AFS 2015:4, inte för studenterna, varför detta begrepp inte kan användas för situationer där studenter kränks på annat vis än utifrån diskrimineringslagens bestämmelser. Vid Högskolan i Borås används därför begreppet ”negativ påverkan på studiemiljö” istället för ”kränkande särbehandling” för dessa situationer.

Utredningsplikt

Trakasserier/sexuella trakasserier

Observera att om högskolan såsom utbildningsanordnare eller arbetsgivare får kännedom om att en student eller en anställd utsatts för trakasserier/sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagens bestämmelser har högskolan en skyldighet att utreda omständigheterna kring händelsen och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av trakasserier i framtiden. Utredning av dessa händelser ska bedrivas i enlighet med gällande förvaltningsrättsliga principer för att säkerställa rättssäkerheten.

Kränkande särbehandling

 Vad gäller hantering av ärenden rörande kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivaren ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras samt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete har arbetsgivaren att utreda orsaker till kränkande särbehandling så att risker för ohälsa kan förebyggas i fortsättningen. Denna handläggningsordning anger ordningen för formell hantering av ärenden gällande kränkande särbehandling.

Negativ påverkan på studiemiljö

I det fall en students studiemiljö riskerar att påverkas negativt på grund av t.ex. mobbing utan att det handlar om diskriminering/trakasseri enligt diskrimineringslagens bestämmelser, har högskolan i enlighet med arbetsmiljölagen samt högskoleförordningens bestämmelser avseende studiemiljöns beskaffenhet att hantera situationen. I det fall det är en händelse av mer vardaglig art som kan åtgärdas relativt enkelt utan att en utredning görs, behöver inget formellt ärende initieras. Saken kan då hanteras av berörd verksamhetschef på det sätt som hen finner lämpligt för att säkerställa den goda studiemiljön. I det fall händelsen är av mer komplex, allvarlig art eller innehåller klagomål rörande en anställd eller student vid högskolan ska alltid ett formellt ärende initieras. Detta för att garantera rättssäkerheten för dem som är berörda av klagomålet.

Förbud mot repressalier

Enligt 2 kap 18§ i diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att:

  • arbetstagaren har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid mot diskrimineringslagen
  • arbetstagaren har medverkat i en utredning enligt lagen (2 kap. 18 §)
  • avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Handläggning av ärenden rörande misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning ska ske enligt beslutad handläggningsordning.

Handläggningsordningen finns att ta del av i chefshandboken samt finns publicerad på styrdokumentsidan under rubriken Lika villkor och likabehandling.