Rektor

1.

Rektors beslutsmöte äger rum en gång per vecka, företrädesvis måndagar kl. 13:00-14:00. För tider, se Rektors beslutsmöte.

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i följande formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. När anmälningsformuläret är inskickat får handläggaren en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt ett ärendenummer. Skicka in det färdiga beslutsförslaget genom att svara på bekräftelsemailet. Om det färdiga beslutsförslaget innefattar fler än ett dokument ansvarar handläggaren för att foga samman dokumenten i en gemensam fil.

2.

Anmälan av ärende inklusive beslutshandling ska vara inskickad via formuläret senast kl. 12:00 onsdagen veckan innan det aktuella beslutsmötet. Anledning till detta är att högskolans ledning ska ges möjlighet att ta del av handlingen innan mötet. Detta innebär att om handlingen inte är klar till dess kommer den inte tas med på beslutsmötet utan får tas upp på nästkommande beslutsmöte. Handläggare samt dennes chef ansvarar för att beredningen och utformningen av beslutsförslag är korrekt och följer givna rutiner. Vid rektors beslutsmöte deltar, förutom rektor och föredragande, prorektor, förvaltningschef samt en handläggare/sekreterare. Studentkåren är inbjudna att närvara med en representant.

Beslutshandling utformas enligt mall efter färdig beredning Mall - rektorsbeslut (Word-fil).

Utöver detta har handläggaren att se till att registraturet har den beslutade handlingen i elektronisk form (wordfil omvandlat i pdf-format).  Genom detta kommer det att finnas möjlighet att kopiera text direkt från dokument som finns inlagda i FINN/W3D3.

3.

Kontroll av beslutet görs av högskolans förvaltningsjurist på uppdrag av högskoledirektören enligt följande:

  • Huruvida rektor är rätt beslutsfattare
  • Formell kontroll av beslutets utformning (att den följer angiven mall)
  • Hur beredningen skett (att relevanta synpunkter samt samråd skett)

4.

Handläggaren ansvarar för att begärda kompletteringar i beslutet vidtas med anledning av kontrollen.

5.

Efter att handläggaren fått klartecken om att beslutet kan tas upp på rektors beslutsmöte, ansvarar handläggaren för att föredragande vid beslutsmötet har med sig en komplett beslutshandling för underskrift till mötet.

6.

Vid rektors beslutsmöte ska ärendet föredras muntligt, kort och koncist för rektor. Efter fattat beslut ska handlingen vara underskriven av både rektor och föredragande.

7.

Handläggaren ansvarar för att underskriven beslutshandling lämnas till registraturet senast påföljande arbetsdag tillsammans med övriga för akten relevanta handlingar. För mer information, se arkivering

8.

Registraturet ansvarar för expediering av beslutet internt inom högskolan. Expediering externt ansvarar handläggaren för. Se expediering.