Rektor

1.

Rektors beslutsmöte äger rum en gång per vecka, företrädesvis måndagar kl. 13:15-14:00. För datum, se Rektors beslutsmöte.

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i följande formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. När anmälningsformuläret är inskickat får handläggaren en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt ett ärendenummer. Skicka in det färdiga beslutsförslaget genom att svara på bekräftelsemailet. Om det färdiga beslutsförslaget innefattar fler än ett dokument ansvarar handläggaren för att foga samman dokumenten i en gemensam fil. Interna beslut signeras digitalt med eduSign av både föredragande handläggare och av rektor. 

2.

Anmälan av ärende inklusive beslutshandling ska vara inskickad via formuläret senast kl. 12:00 onsdagen veckan innan det aktuella beslutsmötet. Anledning till detta är att högskolans ledning ska ges möjlighet att ta del av handlingen innan mötet. Handläggare samt dennes chef ansvarar för att beredningen och utformningen av beslutsförslag är korrekt och följer givna rutiner. Vid rektors beslutsmöte deltar, förutom rektor och föredragande, prorektor, förvaltningschef samt en handläggare/sekreterare. Studentkåren är inbjudna att närvara med en representant.

Beslutshandling utformas enligt mall efter färdig beredning Mall:rektorsbeslut (word-fil)

Utöver detta har handläggaren att se till att registraturet har den beslutade handlingen i elektronisk form (pdf-format).  Genom detta kommer det att finnas möjlighet att kopiera text direkt från dokument som finns inlagda i FINN/W3D3.

3.

Kontroll av beslutsunderlaget görs enligt följande:

  • Huruvida rektor är rätt beslutsfattare
  • Formell kontroll av beslutets utformning (att den följer angiven mall)
  • Hur beredningen skett (att relevanta synpunkter samt samråd skett)

4.

Handläggaren ansvarar för att begärda kompletteringar i beslutet vidtas med anledning av kontrollen.

5.

Efter att handläggaren fått klartecken om att beslutet kan tas upp på rektors beslutsmöte, ansvarar handläggaren för att skicka in komplett och signerad beslutshandling innan mötet. 

6.

Vid rektors beslutsmöte ska ärendet föredras muntligt, kort och koncist för rektor. Efter fattat beslut ska handlingen vara signerad av både rektor och föredragande.

7.

Handläggaren ansvarar för att signerad beslutshandling lämnas till registraturet senast påföljande arbetsdag tillsammans med övriga för akten relevanta handlingar. För mer information, se arkivering

8.

Registraturet ansvarar för expediering av beslutet internt inom högskolan. Expediering externt ansvarar handläggaren för. Se expediering.