Tjänstgöringsbetyg

Vid anställning mindre än sex månader har den anställde rätt till ett intyg som visar att och hur mycket hen arbetat, intyget utfärdas av HR.

Tjänstgöringsbetyg är en rättighet, arbetsgivaren kan inte neka att skriva detta även om personen inte återlämnat material, handlingar med mera som använts i anställningen. Betyget skrivs av närmaste chef och undertecknas av densamme. Högskolan i Borås officiella brevpapper ska alltid användas. Kopia av betyget ska lämnas till HR för arkivering i personakten.

För chefer som ska skriva betyg finns framtagen mall. Mallen finns att hämta i chefshandboken.