Anlita bemanningsföretag

Rutinen beskriver tillvägagångssättet för anlitande av bemanningsföretag vid högskolan.

Arbetsgivaren ska, innan denne beslutar att anlita någon som inte är anställd för att utföra arbete för hans räkning, kalla de lokala fackliga organisationerna som arbetsgivaren har kollektivavtal med till förhandling. Arbetsgivaren är vid förhandlingstillfället skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationerna behöver för att ta ställning till förhandlingsfrågan. (MBL §38)

Ansvarig chef kontaktar HR när behov uppstår. HR ansvarar för genomförande av förhandling med facket. Vid anlitande som nämns ovan ska högskolan iaktta särskilt de bestämmelser om upphandling som är tillämpliga. (Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling)

Information om vilka leverantörer som är upphandlade lämnas av högskolans upphandlingsjurist.

Trygghetsstiftelsen - Rekryteringsservice

Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice är en kostnadsfri hjälp för att snabbt hitta kandidater utan att behöva annonsera. Kandidatbanken består av personer som är anmälda hos Trygghetsstiftelsen och som står till arbetsmarknadens förfogande.

Kontakta HR för mer information.